Kategorie Aktuality

Zájem o bílovický kostel

Pondělí, 6. 8. 2018

Unikátní pojetí vyobrazení originální abecedy prvního slovanského písma – HLAHOLICE – na dveřích kostela Bílovice nad Svitavou, připomínající příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zařazuje naše město na pomyslnou mapu míst vydávajících svědectví o počátcích slovanské písemnosti a neocenitelného přínosu obou světců až do dnešních dnů. Nemáme ambici konkurovat poutnímu věhlasu nedalekých Křtin nebo snad ještě významějších míst na Moravě, kde prokazatelně sv. Cyril s Metodějem působili, spíše chceme nabídnout příchozím další příležitost k poučení a přiblížení cyrilometodějské tradice. Je také zřejmým a působivým vyjádřením spojení naší farnosti s patrony kostela, které nám může dlouhodobě pomáhat v růstu naší křesťanské víry, za jejíž kořeny vděčíme právě jim.

Ne náhodou se dostává tento projekt do pozornosti médií, zvlášť pak v období 5. července, kdy si připomíná naše země význam sv. Cyrila a Metoděje. Nedávno svůj příspěvek pod názvem „Kostel v Bílovicích ozdobili hlaholicí“ přinesl Brněnský deník. Ve čtvrtek 12. července deník Právo otiskl příspěvek „Dveře kostela zdobí originální hlaholice“.

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

– Proč zrovna takové vrata zvolila farnost? Stará vrata už byla nefunkční?

Kostel sv. Cyrila a Metoději v Bílovicích nad Svitavou byl na konci druhé světové války v dubnu 1945 značně poničen během ostřelování. Za své vzal interiér kostela a byly zničeny i otvorové prvky. Po válce farnost obstarala provizorní dveře, které po 70 letech vykazovaly značné poškození. Dřevo bylo degradováno vlivem počasí a napadeno dřevokaznou houbou.

– V čem jsou dveře jedinečné?

Na nových hlavních vchodových dveřích se nachází vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Jednotlivé znaky tohoto písma mají i skrytý náboženský význam, např. první písmeno hlaholice má podobu křížku. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

– Jak dlouho se dveře vyráběly, jak se hledá takový zhotovitel na podobnou zakázku?

Loni jsme nechali zhotovit první dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským jazykem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Nyní došlo k realizace hlavních vchodových dveří s vyobrazením všech písmen hlaholice. Dveře se vyráběli v dílně pana Koukala truhláře z Vysočiny a tvořil je asi dva měsíce. Cena vstupních dveří, které jsou z tvrdého dřeva a jsou i zateplené, činila 180 tisíc korun. Část peněz poskytla obec Bílovice, zbývající prostředky vybrala farnost.

– Jsou nějaké podobné v Česku nebo jinde na světě , kde se našla inspirace?

Bílovický projekt je originální ve vyobrazení celé hlaholice. Pokud je mi známo, tak abeceda prvního slovanského písma takovýmto způsobem nikde vyobrazena není. Po konzultacích s doc. Miroslavem Vepřkem z Olomouce, odborníkem na staroslověnštinu, jsme získali původní font rekonstruovaný podle nejstaršího dochovaného zlomku hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší dochované podobě!

– Jaké jsou na to reakce místních? Plnily třeba nějakou speciální úlohu při nedávných oslavách příchodu soluňských bratrů?

Projekt nových dveří se setkal s velmi pozitivním ohlasem nejenom ze strany farníků, kteří měli možnost na jejich zhotovení přispět formou adopce jednotlivých písmen. V loňském roce požehnal boční vchodové dveře pan biskup Pavel Konzbul. Hlavní vstupní dveře budou požehnány po zapravení a doplnění kovářských prvků při kulatém výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na příští rok (sv. Cyril zemřel 14. února 869). Možná se do té doby podaří vyrobit i zbývající dvoje dveře. Náš nevelký kostel má totiž pět vstupních dveří.

  

Ohlédnutí za Katolickou charismatickou konferencí 2018

Pondělí, 6. 8. 2018

Na začátku července se v Brně opět uskutečnila Katolická charismatická konference, která se těší zájmu lidí nejen z Brna, ale vyhledávají zde prohloubení víry i lidé z nejvzdálenějších koutů České republiky i Slovenska. A to samozřejmě zahrnuje i naše Bílovice, když to máme prakticky pod nosem. Jsme vděční za tuto možnost. Tradičně se zde koná sobotní setkání zástupců týmů, které připravují kurzy Alfa. Tato skupina stále roste a jsme rádi, že naše farnost může taky být u toho.

A teď už převzatý oficiální příspěvek:

V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník Katolické charismatické konference – závěrečné bohoslužbě předsedal brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. V Brně se tato akce od 11. července konala již po dvanácté a organizátoři opět zaznamenali nárůst počtu účastníků, jichž bylo letos téměř 8 000. Unikátní součástí je také tzv. dětská konference, během níž se tentokrát dobrovolníci starali o 1 200 dětí ve věku od 4 do 15 let. Nabídli dětem a mládeži kvalitní duchovní i zábavný program, díky němuž se konference stává oblíbenou akcí pro celou rodinu; jim i ostatním organizátorům proto patří velké poděkování. V konferenčním pavilonu byla také jako obvykle část prostoru věnována prezentaci různých neziskových organizací, protože duchovní život by měl nést ovoce v reálném světě – letos se kromě jiných představila charitativní organizace Maryʼs Meals, která v Africe zavádí projekty školního stravování.

Dospělí se letos během hlavního programu věnovali tématu inspirovanému biblickým citátem z listu Efesanům „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10). Moudrá slova z přednášek v nich poté doznívala během společných i osobních modliteb, bohoslužeb nebo rozhovorů s přáteli u sklenky dobrého vína již tradičně během čtvrtečního večera. V programu je totiž vyčleněn prostor také pro setkávání a kulturu, což jsou oblasti, na které si během roku v současném rychlém světě složitě hledáme čas. I to jistě přispělo duchovnímu i fyzickému občerstvení, jehož se účastníkům dostalo – kromě apelu na to, aby nezapomínali na své lidské limity ani během následujícího roku. Věříme, že síla, kterou zde načerpali, jim vydrží až do další konference, která se uskuteční ve dnech 10.–14. července 2019.

Převzato z http://konference.cho.cz/.

 

Zakončení školního roku

Úterý, 31. 7. 2018

Hurá na prázdniny. Vysvědčení jsou rozdána, školní rok završen. V pátek 29. června se scházíme na poslední dětské mši sv. tohoto školního roku, abchom děkovali za všechno, co přinesl, co jsme se mohli naučit a koho jsme mohli poznat. Děkovali jsme za učitele i kamarády, ale také prosili za nadcházející dva měsíce letního odpočinku a dovolených, aby Pán všechny chránil a provázel. Hned po mši následoval táborák na farní zahradě.

 

Přejeme všem krásné prázdniny.

Setkání farní rady

Úterý, 31. 7. 2018

Ve středu 27. června 2018 večer se setkala opět farní rada. Pan farář a Jan Lata seznámili všechny přítomné s průvěhem nedávné návštěvy italského města Aquileia, kde se zúčastnili konference Romea Strata. Následně se diskutovalo o možnostech zapojení do tohoto projektu poutních cest, které mají v budoucnu spojit i významná místa vztahující se k cyrilometodějské tradici na území České republiky a Slovenska. Vzhledem k významu nedalekého poutního kmísta Křtiny by ani naše Bílovice nemusely zůstat stranou.

Zhodnotili jsme také proběhlé akce jako byla Noc kostelů, mluvili jsme o plánovaných pracích na proskleném spojovacím prostoru mezi farou a klubovnou, dotkli jsme se také budoucnosti projektu vitráží podle návrhu akademického malíře Bohumíra Matala. Déle jsme se zdrželi u zprávy o technickém stavu budovy kostela, hlavně střechy, a zaznělo několik příspěvků ohledně návravy alarmujícího stavu včetně finanční stránky celé realizace a priorit ve vztahu k ostatním diskutovaným projektům.

Z pastoračních aktivit byla zmíněna plánovaná příprava na biřmování, která by měla začít od října. Představen byl i připravovaný Kurz křesťanských církví, který zahájí 14. září. Nabídku aktivit Moravsko-slezské křesťanské akademie v Bílovicích by mohlo doplnit opět několik přednášek a besed významných hostů ve farnosti. Pan farář přislíbil cestovatelskou přednášku o putování po Gruzii a Arménii v některém z podzimních termínů.

Pokud máte více dotazů, neváhejte se obrátit na kohokoliv z farní rady.

Kurz křesťanských církví pro akademický rok 2018/19

Čtvrtek, 26. 7. 2018

Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2018/2019 pořádá a srdečně zve na KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ. Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).

 • Pátek 14. září 2018: I. Církev a církve – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK
 • Pátek 12. října 2018: II. Pravoslavná církev – prot. Petr Novák, duchovní správce v Chudobíně
 • Pátek 9. listopadu 2018: III. Římskokatolická církev – Mons. Václav Slouk, brněnský děkan, farář u sv. Jakuba
 • Pátek 14. prosince 2018: IV. Luterství – Martin Grombiřík, emeritní farář Evangelické církve Augšpurského vyznání
 • Pátek 11. ledna 2019: V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě
 • Pátek 15. února 2019: VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup
 • Pátek 8. března 2019: VII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR
 • Pátek 12. dubna 2019: VIII. Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně
 • Pátek 10. května 2019: IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK

 

Červenec a srpen 2018 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 8. 7. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v červenci a srpnu 2018.

 • Čtvrtek 5. července 2018: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – patronů i naší farnosti – mše sv. v bílovickém kostele v 10 hod.;
 • 7. – 21. července 2018: Skautský tábor – chlapecké oddíly – tábořiště Rybník;
 • 14. – 28. července 2018: Skautský tábor – dívčí oddíly – tábořiště Žižkovo Pole;
 • 11. – 15. července 2018: Katolická charismatická konference v Brně – „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

 • Čtvrtek 19. července 2018: „Ostrůvek prázdninový“ – v 17 hod. na zahrádce Obecní hospody;
 • Sobota 21. července 2018: Brigáda – sečení trávy kolem kostela a fary – dopoledne od 8:30 hod, hlaste se Martinovi Šerákovi;
 • Středa 25. července 2018: Pěší pouť ze Křtin do Křtin – na svátek sv. Jakuba – začátek ve 4:44 hod. ze Křtin, Křtiny – Sloup – Blansko – Adamov – Vranov – Křtiny, bližší info Jan Lata;
 • Pondělí 30. července 2018: Výlet se seniory do Olešnice – odjezd v 7hod. z Bílovice, křížová cesta bolestí regionu, mše + prohlídka kostela, KFC Rafael, fara + káva v kavárně…;
 • 31. července – 6. srpna 2018: Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji – „Mladifest“. Více než 50 000 mladých lidí a 400 kněží z celého světa: modlitba, svědectví, hudba, průvod se svíčkami, adorace, koncerty, tance… Duchovní život pro mladé lidi. Společný odjezd 29. 7. Bližší informace ohledně přihlášení u pana faráře.
 • Neděle 19. srpna 2018: Orelská pouť na Svatý Hostýn – odjezd z Bílovic v 6:45 hod., cena 300 Kč, přihlášky pan Jaroslav Huňař (606584828) a Milan Křipač (721217233);
 • 23. – 25. srpna 2018: Multižánrový festival UNITED – ve Vsetíně.
 • 25. srpna – 1. září 2018: Letní dovolená rodin v Cizkrajově (Česká Kanada) – bližší info Martin Tomášek.
 • Čtvrtek 30. srpna 2018: „Ostrůvek prázdninový II“.
 • Víkend 31. srpna – 2. září 2018: Víkendovka pro školní děti (od 1.třídy výš…) – Pokud mají vaše děti zájem strávit společně víkend 31. 8. – 2. 9. se svými kamarády mimo Bílovice a bez rodičů :), jsou srdečně zvány. Odjíždíme autama od fary v 16 hod. Náš cíl je tentokrát fara v Hartvíkovicích, uprostřed krásné přírody, nad Dalešickou přehradou. V ceně 500 Kč je ubytování na faře, 2 večeře, 2 bědy. 2 snídaně a 4x svačina a samozřejmě i výhry a odměny. Děcka jako vždy prožijí příjemný čas plný her, výletů, soutěží a zábavy, a místní pan farář nám přislíbil i projížďku na motorovém člunu po přehradě, pokud bude zájem. Přihlaste se včas emailem nebo sms Lence Koudelkové, limit je 20 dětí.

Pro přehled událostí v dalším období navštivte stránku Kalendář událostí.

Seznam obsahuje akce, na jejichž pořádání se podílí farnost Bílovice nad Svitavou nebo na které chceme upozornit jako zajímavé.

Ministrantská víkendovka

Neděle, 8. 7. 2018

O posledním předprázdninovém víkendu bylo na faře a všude kolem hodně rušno. Ministrantská víkendovka, to se nedá přehlédnout. Markové, vedoucí našich ministrantů, sezvali všechny své svěřence právě na tento víkend. A asi jim to bylo málo, tak si pozvali ještě minitranty a ministrantky z Kuřimi, kde teď působí otec Jaroslav Filka. Akce zdařilá, propracovaný program plný her… A ministrantů při mši v pátek a v neděli tolik, že se museli rozdělit na poloviny, a ta druhá zůstala v lavicích. „Bylo to legrace“, pochvaluje si dvanáctiletý Jáchym. Tak už se těšíme, co dalšího duo M+M připraví.

První svaté přijímání

Neděle, 8. 7. 2018

Rok se sešel s rokem. Dětí v naší farnosti rozhodně neubývá, spíše naopak. Takže i letos se naše farnost může radovat ze slavnostního prvního svatého přijímání.

V neděli 17. června 2018 se osm dětí po důkladné přípravě vedené Evou a Janou dočkali svého významného dne. Rozárka, Veronika, Dominika, Eliška, Tomáš, David a dva Vojtové udělali další krůček k plnosti vztahu s naším milujícím Pánem. Provázejme je i nadále svou modlitbou.

(foto David O.)

 

Farní grilovačka

Neděle, 8. 7. 2018

Stalo se zvykem, že v červnu je místo farní kavárny grilovačka na farní zahradě. Ta letošní, v neděli 10. června, se nesla ve znamení oslavy jednoho významného životního jubilea. Takže se gratulovalo (Oldovi Farsovi), grilovalo, povídalo i zpívalo (možná i tancovalo, nebyl jsem do konce, tak nevím…), jedlo a pilo, všeho dobrého bylo dostatek, hlavně dobré nálady v tomto slunečném dni… Bylo fajn být spolu. Díky.

   

Zakončení kurz světových náboženství

Neděle, 8. 7. 2018

Rok utekl jako voda, tedy i ten akademický, a spolu s ním doběhl do cílové rovinky i kontinuální program pořádaný bílovickou pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie. Po celých deset měsíců se celý cyklus Kurzu světových náboženství těšil velkému zájmu lidí z Bílovic a okolí, velmi často přijížděli i další návštěvníci z Brna. Největší počet posluchačů přilákala témata hlavních nábožentsví – judaismus, křesťanství a islám. Celý projekt iniciovaný Janem Latou a zaštítěný odbornou garancí religionisty a sociologa Dušana Lužného představil během deseti pátečních večerů ucelený pohled na všechna klíčová náboženství dnešního světa ústy renomovaných odborníků. Závěrečný večer se pak nesl v trochu odlehčené atrmosféře, kdy byla řeč o netradičních náboženstvích v naší zemi – „od Haré Kršna k jediům a Pivní církvi“. A pokud se vám přednášky líbily, máme tu pro vás už po prázdninách nabídku neméně zajímavou. Je jí Kurz křesťanských církví, který začíná už v září.