Mozaiky

Nově instalovaná velkoplošná mozaika v hlavní lodi kostela z brněnské Dílny Všech svatých znázorňuje čtyři obrazy naší spásy (Zvěstování, Ukřižování, Vzkříšení, Nevěsta církev). Autorem je Jiří Šťasta. Bude hostem letošní Noci kostelů. Ve své přednášce nám vysvětlí nejen význam jedotlivých atributů díla, ale také jak náročná je cesta od prvotní myšlenky až k její realizaci tak, jak ji dnes vidíme v našem kostele. O tom se ostatně můžete přesvědčit, když se přijdete do kostela podívat. Lešení už zmizelo a mozaika je téměř před dokončením. Mozaika v kostele je součástí rozsáhlejšího cyklu mozaiek, která má svými vizualizacemi propojit významná místa, události a osobnosti Bílovic. Mozaiky vznikají s finanční podporou Obce Bílovice nad Svitavou.

Sloup s mozaikami – hlavní mariánský motiv
Doplňující mozaiky dole jsou výjevy ze Starého Zákona, příp. z knihy Zjevení, které jsou tématicky podobné hlavním obrazům

1) ZÁPADNÍ STRANA
a) Zvěstování – Panna Maria vyobrazena podle starých ikon s klubkem vlny (někdy vyobrazena také jako přadlena) = spřádá v sobě život Božího syna / spřádá církev; proto má ruku ve výši lůna.
b) Navštívení Abrahama a Sáry. K události Zvěstování je jako starozákonní předobraz přiřazováno oznámení o narození Izáka, které předá Hospodin Abrahámovi.

2) SEVERNÍ STRANA
a) Ukřižování – Ježíš je na kříži většinou vyobrazen se zavřenýma očima; zde má oči otevřené na znamení toho, že On smrt přemohl. Panna Maria v klasickém vyobrazení pod křížem.
b) Adam a Eva u Stromu poznání. Právě kvůli rozhodnutí Adama a Evy porušit Boží zákaz musel Ježíš Kristus zemřít na kříži a prolít za nás svou krev.
Kristus ten nejhrůznější obraz smrti na kříži obrací v životadárný pramen naděje. Kříž je novým stromem poznání, z jehož plodu když okusíme, budeme mít život věčný (Tělo a krev Kristovo – Kdo jí mé tělo a pije moji krev, má život věčný). Odkazuje také na jezuitské hledání Boží vůle v daném okamžiku, a hledání smyslu utrpení v našem životě. „Věřím, že jeho smrt byla vrcholným úkonem lásky k nám.“ Jan Rybář

3) VÝCHODNÍ STRANA
a) Vzkříšení – Sestoupení do podsvětí = Vykoupení prvních lidí (Adama a Evy); podoba Evy s Pannou Marií (Maria = novozákonní Eva)
b) Přechod Rudým mořem.
Kristus sestoupil do pekel, aby podobně jako dobrý pastýř našel ztracenou ovci a vynesl ji z temnot hříchu. Kristus sestupuje do podsvětí, aby smrtí smrt přemohl a nám daroval věčný život. Podobně také Boží lid pod vedením Mojžíše zakusil přechod od smrti z pronásledování Egypťany k životu v zaslíbené zemi. Přechod Rudým mořem je znamením záchrany lidstva na konci časů.
Téma projití Rudým mořem se odkazuje také na těžký život a utrpení Jana Rybáře, roky věznění, tajných studií si stále uchovával živou víru. „Patří mezi ty, kteří i zlé (vlastní bídu, i trápení kriminálu, ponižování od estébáků, církevních tajemníků nebo nepochopení nadřízených) dokáží využít k porozumění slabostí člověka. Neslyšel jsem jej naříkat, nadávat, natož někoho zatracovat. Jeho víra a teologie je plná porozumění a laskavé svobody. “ Václav Vacek

4) JIŽNÍ STRANA
a) Korunování Panny Marie = Církev – Nevěsta Kristova
b) Beránek na trůnu
Eschatologický motiv ukazuje dovršení dějin. Beránek na trůnu, je zřídlem vody živé. Je to místo, stav, ke směřují celé dějiny. Je to dovršení stvoření, kdy jediným světlem je Beránek na trůnu.

 

 

Komentáře jsou zablokovány.