Kategorie Aktuality

Kurz MSKA vstoupil do druhého pololetí

Sobota, 2. 3. 2019

V letošním roce bílovická pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie navázala na Kurz světových náboženský cyklem křesťanských církví. Protože právě vstoupil do druhého pololetí, stojí možná za to ohlédnout se za pololetím prvním.

Cyklus zahájila profesorka Ivana Noble, vedoucí Ekumenického unstitutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy akademickou a pro posluchače dosti náročnou přednáškou na téma „církev a církve“, kde se zamyslela nad dějinami křesťanství s jeho uzlovými body. Následovalo velmi zajímavé vystoupení prof. Petra Nováka, duchovního správce pravoslavného chrámu v Chudobíně. Dozvěděli jsme se o situaci pravoslaví u nás, o tom, jakou úlohu v něm hrají pravoslavní pocházející z různých koutů Evropy, ale také o promyšleném systému, jaký má pravoslaví (ale jak jsme se dozvěděli nyní v únoru, tak třeba i Církev československá husitská) v případě nefungujících a rozpadajících se manželství.

Zdálo by se, že římskokatolickou církev není třeba posluchačům, převážně z řad bílovických farníků, představovat, ale vystoupení brněnského děkana a svatojakubského faráře Mons. ThLic. Václava Slouka bylo zajímavé, protože právě on má velké zkušenosti s kontakty s jinými křesťanskými církvemi v rámci ekumenického hnutí i v rámci řešení zcela praktických situací, které přináší život.

Poté jsme obrátili pozornost k rozdílům mezi luterstvím a kalvinstvím, přičemž představitelkou převážně luterského pohledu je Evangelická církev Augšpurského vyznání. Její emeritní farář Martin Grombiřík byl hostem v prosinci. Poněkud jiný pohled na liturgii nám pak předvedl Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior Českobratrské církve evangelické, kterého se aktuálně podařilo přemluvit k tomu, aby se ujal Ekumenických biblických hodin, konaných nyní v Bílovicích.

Nové pololetí zahájil v únoru brněnský biskup Československé církve husitské Juraj Jordán Dovala. Mnohé posluchače překvapilo vyjádření pana biskupa, že církev sama sebe nepovažuje za protestantskou, i jeho slova o tom, že kdyby byl ve dvacátých letech dvacátého století obsazen papežský stolec jinou osobou než tehdy byl, možná by církev vůbec nevznikla. Zároveň jsme si potvrdili slova o tom, jak vývoj Československé církve (tehdy ještě ne husitské) souvisel s československým prvorepublikovým pravoslavím, což naznačila už říjnová přednáška prof. Nováka.

Nyní se můžeme těšit na další přednášku, která se bude konat už v pátek 8. března a kterou bude mít kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně Pavel Coufal.

Ondřej Zahradníček

Březen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Sobota, 2. 3. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v březnu 2019.

 • Pátek 1. března 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 5. března 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;

 • Středa 6. března 2019: Popeleční středa;
 • Čtvrtek 7. března 2019: Kurz ALFA – VI. večer – „Jak nás Bůh vede?“ – s Janou Vaňkovou – v 19 hod. na faře;
 • Pátek 8. března 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VII. Baptisté – Pavel Coufal, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Brně – ve farním sále v 18:15 hod.

 • Víkend 9. – 10. března 2018: Kurz ALFA – víkendovka s Duchem sv.;
 • Víkend 8. – 10. března 2018: XII. národní setkání Modliteb otců v ČR na Svatém Hostýně;
 • Neděle 10. března 2019: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Úterý 12. března 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 14. března 2019: Kurz ALFA – VII. večer – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 15. března 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Víkend 15. – 17. března 2019: Skaut (Sledi) – víkendová akce;
 • Úterý 19. března 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 21. března 2019: Kurz ALFA – VIII. večer – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 22. března 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Úterý 26. března 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 28. března 2019: Kurz ALFA – IX. večer – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Pátek 29. března 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno.

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců a prvokomunikantů. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Únorové setkání farní rady

Sobota, 2. 3. 2019

Ve středu 20. února se sešla farní rada. Na programu byla hlavně příprava programu klíčových událostí následujících měsíců, tedy Noci kostelů (24. května) a Farní slavnosti (5. května). Současně se doladily detaily závěrečné fáze realizace projektu s propojením našeho kostela se zaměřením na hlaholici a odkaz sv. Cyrila a Metoděje.

Stranou nezůstaly ani plány v delším časovém horizontu.

Více detailů doplníme později. Samozřejmě se můžete zeptat kteréhokoliv ze členů farní rady.

1150 let od smrti sv. Cyrila

Sobota, 2. 3. 2019

Dne 14. února slavíme nejen svátek sv. Valentina, ale připomínáme si i památku úmrtí sv. Cyrila. Letos uplyne již 1150 let od smrti tohoto „apoštola Slovanů“. Na 14. února připadá celocírkevní památka obou bratří, patronů našeho bílovického kostela.

Konstantin, který krátce před smrtí přijal jako mnich jméno Cyril, a jeho starší bratr Michal, budoucí Metoděj, byli syny vysokého úředníka v Soluni. Cyril odmítl výhodný sňatek, přijal jáhenské svěcení a stal se knihovníkem konstantinopolského patriarchy. Vyučoval později filozofii, ale roku 858 nechal učitelské činnosti a uchýlil se do kláštera v Bíthýnii, kde žil už několik let jeho bratr Metoděj.

V roce 860 odešel Cyril spolu se svým bratrem k Chazarům u Kaspického moře, kde nalezli ostatky sv. Klimenta, čtvrtého římského papeže. Na žádost knížete Rastislava pak odešli Cyril i s Metodějem jako věrozvěsti na Velkou Moravu.

Cyril vytvořil slovanské písmo, jehož abeceda měla 38 písmen odvozených z písmen řeckých, hlaholici, která se během dalších staletí zjednodušila na cyrilici. Také přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzv. Proglas. Bratři na Velké Moravě působili přes tři roky, ale jejich činnost vzbudila nevoli bavorského biskupství; obzvlášť byla napadána církevněslovanská řeč v liturgii. Kníže Rostislav snil o vlastní církevní provincii, která by byla na říšské církvi nezávislá. Cyril se teda vydal do Říma, a byl slavnostně přijat papežem Hadriánem II., kterému předal ostatky sv. Klimenta.

Oba bratři výtečně obhájili své misionářské metody a bohoslužba ve staroslověnštině byla schválena. Za svého pobytu v Římě Cyril onemocněl a vstoupil zde do kláštera. Po padesáti dnech podlehl nemoci a 14. února 869 zemřel. Jeho tělo bylo pochováno v bazilice sv. Klimenta, kde je dodnes uctíváno. Cyril bývá zobrazován jako řeholník s knihou Písma svatého, které přeložil, někdy s andělem a s obrácenými pohany u svých nohou.

Metoděj se po smrti bratra Cyrila vrátil na Velkou Moravu, kde dál horlivě šířil křesťanství. V posledních letech života také pokračoval v překladu Bible a bohoslužebných knih. Zemřel na Moravě 6. dubna 885 a byla za něj hned ve třech řečech (latinsky, řecky a slovansky) sloužena mše svatá. Pochován byl v hlavním moravském chrámu na levé straně ve zdi za oltářem Bohorodičky Marie. Dosud se však nezjistilo, kde tento mariánský chrám stál. Žáci věrozvěstů po vyhnání z Moravy odešli působit do Bulharska a Chorvatska. Užívání slovanského jazyka v bohoslužbě zakázal papež Štěpán VI. 11 let po Metodějově smrti.

Bratrům ze Soluně vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. S liturgií v národním jazyce předešli dobu o 11 století. Až II. vatikánský koncil v letech 1962-65 jim dal za pravdu, že při liturgii se sluší chválit Boha všemi místními jazyky.

Na Moravě byli oba věrozvěsti již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. Centrem úcty se stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený v roce 1228. K oficiálnímu svatořečení došlo v roce 1880. Jejich památka byla původně stanovena na 20. března. V roce 1863 byla pro České země a Slovensko změněna Piem IX. na slavnost 5. července., zatímco v martyrologiu je pro celou ostatní církev datum jejich památky stanoveno na 14. února. V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31. prosince 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy. Tento papež také vydal v roce 1985 encykliku Slavorum apostoli (Apoštolové Slovanů) jako připomínku evangelizačního díla svatého Cyrila a Metoděje.

(Zdroj: www.cirkev.cz)

Adorační večer chval a díků pro mladé

Sobota, 2. 3. 2019

„Bylo to fajn“, říká jedna z těch, kdo v pátek 8. února večer odchází z našeho kostela. Právě skončil adorační večer pro mladé, večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. „Máme koho chválit, stále máme za co děkovat“, zvala Lenka. A byl to vydařený večer. Snad budem mít i pokračování.

 

Putování dětí s blanenským Misijním klubkem

Pondělí, 18. 2. 2019

Pololetní prázdniny, pátek 1. února 2019. Komu z dětí by se chtělo vstávat. Přesto, brzy ráno se už kolem bílovického kostela hemží spousta dětí. K těm z blanenského Misijního klubka, kteří přijeli s P. Jiřím Kaňou, se přidává i devět z naší farnosti. Zapojují se do hry spojené s hlaholicí a patrony našeho kostela. Pak se všichni společně i s naším panem farářem vypravují pěšky směrem do Babic a někteří pak dále do Adamova. Během cesty se společně modlí, ale čeká je taky příprava ohně a opékání špekáčků. Zeptejte se jich, jak se jim ten zimní den líbil.

 

(foto Pavel L)

Farní lyžovačka v Seefeldu

Pondělí, 18. 2. 2019

Třetí lednový týden vyrazila řada bílovických rodin na zimní pobyt v Seefeldu v Tyrolsku. Přišli si na své jak milovníci sjezdového lyžování, tak i ti, kdo nejraději tráví zimu na běžkách. Oblast nabízí nepřeberné množství zimní zábavy. Sněhu rozhodně nebylo málo. A jak napovídají fotky, dobrá nálada rozhodně nechyběla. Poděkování Pavlovi Kulhánkovi za pečlivou organizaci. Pokud máte zájem přidat se v dalších letech, moc neváhejte a dejte vědět Pavlovi.

 

(foto Pavel L.)

Beseda s P. Františkem Líznou

Pondělí, 18. 2. 2019

V pátek 25. ledna 2019 se uskutečnilo v Bílovicích jedno z těch setkání, které si účastníci zapamatují na celý život. Beseda o putování s jezuitou, chartistou a poutníkem P. Františkem Líznou, původně naplánovaná do farního sálu, se pro velký zájem konala v kostele. Pravda, začala o něco později. Mše sv. sloužená otcem Františkem se neplánovaně protáhla, ale mnozí z přítomných prožili neopakovatelnou mši nesenou hlubokou usebraností celebranta. A tak vlastní bohoslužba už se stala pro mnohé vrcholem večera, který pozdější beseda jen přirozeně doplnila. Už na jejím začátku jsme měli dojem, že se s otcem Františkem známe nesmírně dlouho. Jeho vyprávění, ať už o dětství, rodné farnosti, časech komunismu, kněžství, působení bez státního souhlasu, signatářství Charty, vězení v Jáchymově, ale i později o jeho působení ve věznici na Mírově na druhé straně, o jeho vztahu k Romům, o dalekých poutích na východ i západ, o rakovině a uzdravení…

Je až neuvěřitelné, kolik se vejde do jednoho života. Ať tak či tak, setkali jsme se s mužem moudrým a naplněným láskou, láskou k Bohu i lidem. Děkujeme.

 

 

Únor 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 4. 2. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2019.

 • Pátek 1. února 2019: pololetní prázdniny;
 • Pátek 1. února 2019: program pro Misijní klubko z Blanska (můžou se připojit i další děti školního věku) – v 8:30 hod. program u kostela, v 9:30 hod. pěší výlet s duchovním programem směr Babice a Adamov, poté návrat vlakem;
 • Pátek 1. února 2019: úklid vánoční výzdoby v kostele – v 16 hod. (po mši sv. – cca v 18:15 hod. – stěhovací práce na faře);
 • Pátek 1. února 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 5. února 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. února 2019: Kurz ALFA – III. večer – Jak získat víru? – se Zdeňkou Kaňovou v 19 hod.;
 • Pátek 8. února 2019: Setkej se s Pánem – v 18:30 hod. Večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. Máme koho chválit, stále máme za co děkovat. Děcka přijďte, ať je nás hodně, ať to duní a zní až do nebe, ať to stojí za to…a že bude.. Lenka;
 • Pátek 8. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 9. – 16. února 2019: jarní prázdniny (sobota – sobota);
 • 11. – 17. února 2019: Národní týden manželství;
 • Neděle 17. února 2019: Farní kavárna – lidovci – po mši sv.;
 • Neděle 17. února 2019: setkání rodičů letošních prvokomunikantů – po mši sv. (přípravy pak od 24. 2. vždy v neděli po mši sv.);
 • Úterý 19. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;

 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. února 2019: Kurz ALFA – IV. večer – Proč a jak se modlit? – s P. Zdeňkem Drštkou v 19 hod.;
 • Pátek 22. února 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 22. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 23. února 2019: Skaut (všechny družinky) – Brkolo (skautská hra po Brně);
 • Úterý 26. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 28. února 2019: Kurz ALFA – V. večer – Proč a jak číst Bibli? – s Martinem Tomáškem – v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Šestý kurz Alfa přivítal své hosty

Pondělí, 4. 2. 2019

Kurz Alfa aneb Úvod do křesťanství. Ve čtvrtek 17. ledna 2019 jsme zahájili už šestou Alfu v Bílovicích. Ta první se uskutečnila na podzim roku 2013. Alfa nabízí všem hledajícím zamyslet se nad tím, čemu věří křesťané. Postupně během dvanácti večerů a jedné víkendovky nabízí důležité otázky o smyslu života. Patnáct témat, patnáct promluv, patnáct přednášejících. Pestrá nabídka zve k diskuzi ve skupinkách, ale také ke stolu s dobrou večeří.

Na úvodním večeru s tématem „Jde v životě o víc?“ jsme se mohli setkat s Janem Špilarem, známým brněnským kadeřníkem, ale také jáhnem a v neposlední řadě velmi milým člověkem. Jeho pohled na smysl života spojený s poutavým životním příběhem byl dobrým startem celé Alfy. Jsme rádi, že se zde můžeme potkávat a že se navzájem dovídáme, co si kdo myslí. Můžeme se tak, každý svým způsobem, přiblížit Bohu, odbourat některé zažité předsudky a poznat lépe lidi, se kterými nás Alfa svedla dohromady. Nezáleží, jak moc je kdo věřící. Spíše naopak. Právě na Alfě rozdíly mezi námi skutečně mizí. Žádná otázka není špatná. Na Alfě jsme všichni hledající. Ale ten, kdo hledá nejvytrvaleji, je sám Bůh. Snad se s ním nemineme.