Kategorie Aktuality

Slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí, 23. 11. 2020

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. Alespoň několik myšlenek z neděle 22. listopadu, tedy Slavnosti Ježíše Krista Krále. Matoušovo evangelium (Mt 25,31-46) nás vede k zamyšlení nad vlatním každodenním jednáním ve vztahu k potřebným v našem okolí.

Ježíš neodešel, tak jako by nebyl. Ale zůstává na zemi ukrytý v jiných šatech, v jiných tvářích. Tak jak říká: Cokoliv jste učinili pro jednoho z těch nejmenších, pro mě jste udělali. Jenom my neustále očekáváme něco vznešeného, velkolepého. A Ježíš Kristus nosí každodenní šaty. Je nám na dosah. Jeho přítomnost je natolik banální, že ji odmítáme. Neumíme vidět Ježíše Krista v té lidské tváři.
Kristovo království přivádí k naplnění veškeré dobro tohoto světa. Každému dobru v člověku dává hodnotu věčnosti.
Kdo z nás říká, že nepoznal Kristovu podobu v tomto světě? Ve tváři žebráka, dítěte, kolegy v práci, muže, ženy, uklízečky, cizinců? Těch, kteří jsou na tom méně šťastní než my.
Dnešní evangelium nás ujišťuje a říká nám, co bude předcházet té Kristově otázce „Miloval jsi?“ Že žádný dobrý skutek, který jsme vykonali, není u Boha zapomenut. A vybízí nás, že ještě je čas, abychom využili veškerých situací pro obrácení našeho života. Ono nestačí říkat „Pane, Pane“, odříkávat modlitby a sehnat si potvrzení o křestním listu. Na to se jednou nikdo nebude ptát. Ale otázkou zůstane, jestli jsme se zřekli sobectví, obětovali se pro druhé, jestli jsme se stali Kristu podobnými a naplňovali to, k čemu jsme byli stvořeni a od Boha povoláni. Abychom šířili Boží království. A jestliže mluvíme o soudu, eschatologii, tak to není až věc poslední. Ale vidíme, že svým jednáním a konáním už nyní rozhodujeme o všem. Rozhodujeme o tom, kam jednou chceme patřit.

Z ohlášek:
V neděli od 19 hod. adorace a zpovídání v Bílovicích, poté modlitba růžence ve 20 hod. V úterý a ve čtvrtek mše sv. v 17:30 hod. v Adamově, ve středu mše sv. v Babicích v 18 hod., v pátek v 17:30 hod. mše sv. v Bílovicích. Příští neděle je první nedělí adventní, bude zde probíhat žehnání adventních věnců (věnce, které si do kostela přinesete, budou požehnány).
Otec Pavel v ohláškách opět poděkoval všem za zaslané příspěvky. Přehled sbírek i nákladů bude brzy vyvěšen na nástěnce v kostele. Také připomenul výzvu našich biskupů k půstu vždy ve středu na úmysl ukončení současné pandemie.
V sobotu bude brigáda na hrabání listí (bude objednán kontejner). Přijďte pomoci.

 

33. neděle v mezidobí – Služba Bohu je naší radostí

Středa, 18. 11. 2020

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na YouTube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. Alespoň několik myšlenek z neděle 15. listopadu, tedy 33. neděle v mezidobí. Centrem liturgických textů je podobenství o svěřených hřivnách. Za povšimnutí stojí i nedávná proměna interiéru kostela. Lešení je už pryč a sochy na oltáři jsou krásně restaurované.

Jestliže se hovoří o Božích darech, tak nikdy to není něco malého. Hřivna, to bylo 36 kg stříbra, který ten člověk dostal. Tak podobenství nám nechce jen vypočítávat, kolik nebo čeho kdo dostal, ale chce nás přívést na myšlenku, jakým způsobem nakládáme s dary, jež jsme v životě přijali.

Dnešní evangelium je zaměřené nejen na to, co jsme dostali, ale i na to, co je před námi. Nezáleží tedy na velikosti, jestli pět a nebo dvě hřivny. Ta odpověď pána tomu, kdo dostal pět nebo dvě, je stejná. Ale je odlišná pro toho, kdo svoji hřivnu zakopal. A proč ji zakopal? Ze strachu. Je tam řečeno, že se bál. Ten strach, který paralizuje, svírá člověka, znemožňuje mu, aby nakládal se svým životem. A tak jej nežije, ale živoří v životě. Není schopen vidět cenu, kterou dostal od Boha samotného.

Dále otec Pavel několikrát připomněl svatou Anežku a jak je náš národ bohatý skrze ni. Královská dcera, Přemyslovna, která se rozhodla sloužit Kristu.

Dnešní čtení nejsou o tom, abychom v životě byli úspěšní. Sláva nesouvisí s úspěchem. Abychom si něco dokazovali. Abychom předkládali a vypočítávali, jaké máme výsledky v životě. Boží slovo nás učí tomu, abychom využívali talenty, které jsme přijali. A učí nás dávat sami sebe. Jestliže dáváme sami sebe, to znamená, že milujeme. Že se učíme mít rádi ty druhé kolem nás. Tím se podobáme Bohu, který je láska samotná, který nás stvořil k svému obrazu. Bůh, který do každého z nás vložil své dary.

Svá slova také zasadil do kontextu proměny presbytáře kostela s poukazem na to, jak po odstranění lešení můžeme spatřit a ocenit krásu toho obnoveného a nového. Kéž každý najdeme někoho, kdo nám pomůže jakoby poodstoupit a odhalit, jaké dary jsme dostali. Jsme Bohatí skrze Boha. A to je ta největší radost. Ať pochopíme, že služba Jemu není povinností, ale má být naší radostí.

V závěru otec Pavel poděkoval všem, kteří přicházeli a přicházejí na úklid kostela a všechny brigády spojené s malováním a uklízením lešení. Děkuje také za všechny finanční dary, i díky kterým mohl být tento kostel obnoven.

Z ohlášek: V neděli od 19 hod. adorace a zpovídání v Bílovicích. Přijmout Eucharistii lze v pondělí v 18 hod. v Babicích, v úterý a ve čtvrtek v 17:30 hod. v Adamově, v pátek v 17:30 hod. v Bílovicích.

 

 

 

BTV Archiv: Rekonstrukce kostela v roce 2005

Středa, 18. 11. 2020

Trocha nostalgie. Bílovická televize v těchto dnech vysílá archivní záznam z roku 2005, kde v úvodu tehdejší místostarosta Arnošt Huňař předává slovo mladému panu faráři Jaroslavu Filkovi, aby vysvětlil, co že se to v těchto dnech v kostele děje. A protože ne všichni farníci pamatují 15 let staré události a zásadní rekonstrukci kostela, kdy interiér prakticky získal dnešní podobu včetně podlahového vytápění z tepelného čerpadla, stojí za to na tento záznam upozornit a pozvat ke shlédnutí. Záznam můžete shlédnout na Youtube kanálu Televize Bílovice: https://www.youtube.com/watch?v=nsbTguxXSbk&t=568s. Přejeme příjemné sledování.

32. neděle v mezidobí

Středa, 11. 11. 2020

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na youtube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. Alespoň několik myšlenek z neděle 8. listopadu, tedy 32. neděle v mezidobí. Centrem liturgických textů je podobenství o prozíravých a pošetilých pannách.

I náš život směřuje k určitému cíli. A na něj se máme být připraveni. Evangelium mluví o hostině, která v tuto neděli znamená připravenost, bdělost. A budeme také rozjímat, co znamená moudrost v životě.

Existuje jeden chrám zasvěcený Boží moudrosti. Hagia Sofia. Moudrost není něco. Moudrost je někdo. Že moudrost je Bůh a Bůh je moudrost. Bůh je láska, pravda, a Bůh je také moudrost. A jestliže v životě toužíme po pravdě, po lásce, po moudrosti, pak to znamená, že toužíme po Bohu. Kdo hledá Boha, hledá moudrost.

V dnešním žalmu jsme zpívali „Má duše po Tobě žízní, Pane, Bože můj…“. Prastará modlitba krále Davida, když se kdysi schovával v pustině před vražednou touhou krále Saula. Zárověň oblíbená modlitba těch, kteří se ocitli v situaci, kdy kolem nich byla vyprahlá bezvodá země. Modlitba, jež znamená naději pro všechny, kteří pociťovali svízelnou situaci v životě a prosili za pomoc.

První lektor nám přečetl, že moudrost se dá najít těmi, kdo ji hledají. Dokonce jsme slyšeli, že stojí u dveří. A čeká.

V evangeliu sám Ježíš, kterého nazýváme Pravdou a Moudrostí, vypravuje příběh o pěti pannách prozíravých a pěti pošetilých. Na nich skutečně poznáváme, co znamená moudrost. Ne mnohé vědění, ani diplom z univerzity, ale právě onu prozřetelnost. Být připravený na onu rozhodující situaci, která v životě vždycky přijde. A nečekat jenom jak věci samy dopadnou. Ale být prozíravý. Mít olej znamená mít v životě lásku. To je moudrost, jestliže člověk dělá věci s láskou k druhým lidem.

Není to evangelium spíš výhružkou než radostnou zvěstí, na kterou jsme zvyjlí z úst Ježíše? A ten ženich trochu moc uražený na ty panny? Ty panny vyloučily samy sebe z oné svatební hostiny. A ukázaly, že o ni ani tolik nestojí. V tehdejší době byla služba světlonošů velmi důležitá. A lidé rozuměli, jaké důsledky taková nedbalost přináší. A Ježíš nám tento příběh nevypráví proto, abychom někoho litovali. Ale abychom se sami nepřipravili o to štěstí, které nám sám připravil. Abychom neriskovali ve svém životě zbytečně. A nepřišli tak o život. Abychom měli na paměti budoucnost vašich dětí.  Abychom neriskovali štěstí našeho národa, štěstí své. Abychom nezaměnili t ztrátu Božího přátelství a věčnou spásu.

Po společné modlitbě za zemřelé zakončil otec Pavel bohoslužbu slovy:
Usilujme o moudrost. Protože jestliže hledáme moudrost, hledáme Boha samotného. A nalézáme i připravenost těch prozíravých panen, abychom byli uvedeni v štěstí, které Kristus připravil pro každého z nás.

Bílovický měsíčník o rekonstrukci interiéru kostela

Středa, 11. 11. 2020
Pokud se zajímáte o práce, které probíhají v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje, a díky kovidovým omezením nebo z jiného důvodu prostě nemůžete přijít a podívat se, určitě uvítáte reportáž v oblíbeném Bílovickém měsíčníku, který připravují dva moc šikovní a aktivní bílovičtí mladíci. Příspěvek o rekonstrukci interiéru kostela najdete v celém záznamu od času 10:15.

Pokračování nedělních katechezí

Úterý, 10. 11. 2020

Milí účastníci nedělních katechezí pro děti,
protože se teď nemůžeme setkávat během nedělních bohoslužeb, nachystala jsem text ke katechezi i nálepky z této a minulé neděle do předsálí kostela (text – nástěnka po pravé straně, nálepky – krabička na lavici pod ní). Budu tam dávat materiály i následující neděle, nálepky z předchozích nedělí tam také zůstanou.
Pokud se tedy chcete s dětmi alespoň touto formou katecheze zúčastnit, můžete se kdykoliv během týdne na chvíli do kostela stavit, přečíst si s dětmi text, zkusit jim ho vysvětlit a nalepit si nálepku do Nedělního alba (kdo sešitek ještě nemá, nechala jsem tam pár navíc k vyzvednutí). Doporučuji si vzít si s sebou vlastní pastelky a obrázek k dané neděli v sešitku si vybarvit, příp. toto udělat doma. Pak se můžete spolu krátce pomodlit. Myslím, že i tato krátká návštěva kostela je pro naše děti cenná.
Prosím, buďte v kostele ohleduplní a při vstupu použijte desinfekci na ruce (v kropence).
Přeji všem pevné zdraví a Boží ochranu.
Lucka M.

Listopad 2020 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 1. 11. 2020

Pořád se něco děje. Pravidelně přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události během listopadu 2020. Níže uvedené akce se můžou podle aktuální situace rušit a měnit. Většina už byla prakticky zrušena. Jak už to v době koronavirové chodí. Určitě ale připravíme nové termíny.

 • Neděle 1. listopadu 2020: Adorační den farnosti – do 20 hod. v kostele adorace, souběžně možnost přijmout svátost smíření (v sakristii);
 • Úterý 3. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 5. listopadu 2020: Modlitební společenství – čas a místo bude upřesněno;
 • Úterý 10. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 12. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • 13. – 14. listopadu 2020: Konference o evangelizaci v Otrokovicích u Zlína, ONLINE, motto „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“.
 • Víkend 13. – 15. listopadu 2020: Skaut – Kambalky – víkendovka;
 • Sobota 14. listopadu 2020: Skaut – Tresky – výlet;
 • Úterý 17. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 19. listopadu 2020: Modlitební společenství – offline ve 20 hod.;
 • Pátek 20. listopadu 2020: Česká křesťanská akademie – Cyklus o řeholních řádech a kongregacích: Pauláni – P. Karel Hanslík, OM, korektor paulánského konventu na Vranově – v 18:15 hod. ve farním sále;
 • Úterý 24. listopadu 2020: Ekumenické biblické večery – Lukášovo evangelium – s Pavlem Kašparem v 19 hod. ve farním sále nebo v klubovně.
 • Čtvrtek 26. listopadu 2020: Modlitební společenství – online ve 20 hod.;
 • Sobota 28. listopadu 2020: Skaut – Makrely – výlet;
 • Sobota 28. listopadu 2020: brigáda – hrabání listí.

Dlouhodobější výhled je v Kalendáři událostí.

Ohlášky a slovo otce Pavla

Neděle, 1. 11. 2020

Letos pravděpodobně poprvé nebudeme moci uskutečnit společnou pobožnost na našich hřbitovech. Ale i tak můžeme volat za těmi, kteří nás předešli, aby i jednou za námi mohlo znít: „Světlo věčné ať jim svítí!“. Po celý letošní listopad senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat milosti pro duše zemřelých.

Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

Modlitba je jedinou silou, která dosahuje za hranice života a smrti. Modlitba je posilou pro společenství jak žijících, tak i zemřelých. Dotkněme se tedy právě modlitbou a přáním Božího pokoje všech těch, kterým vděčíme za milost života, neboť všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti věčné.

Modleme se také posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Počínaje nedělí 11.10. budou opět probíhat přímé přenosy nedělních bohoslužeb z kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a to vždy v 10h. Odkaz na přenos najdete na https://www.mseonline.cz/ a na Televize Bílovice. Po mši svaté v Bílovicích se bude podávat svaté přijímání v kostele jednotlivcům do 12 hod.

Ohlášky (doplněné) z dnešní bohoslužby 1. listopadu 2020:

 • Dnes je adorační den bílovické farnosti.
 • Dnes v 16h dušičková pobožnost na hřbitově, po ní v kostele adorace až do 20 hod. Současně bude možnost přijmout svátost smíření (v sakristii).
 • V pondělí v Adamově na hřbitově pobožnost za zemřelé v 10 hod.  V Babicích ve středu v 18 hod.
 • Zde v Bílovicích bývají mše sv. vždy večer po 18 hod., když zde skončí řemeslníci a další práce.
 • Z toho, co vidíte kolem sebe, tak za tento týden se podařila instalace nových oken v presbytáři, byly osazeny také sklem, probíhá restaurování hlavního oltáře, dochází ke změně osvětlení v lodi kostela, k úpravě ozvučení a současně k výmalbě celého kostela.
 • Vzhledem k výpadku příjmů kostelních sbírek prosím o podporu probíhajících prací, přispět můžete v kostele do kasiček nebo zaslat peníze na účet farnosti č. 2024391359/0800. Dárce si zároveň poskytnutý dar může odečíst ze základu daně.
 • Předem děkuji za každou pomoc, modlitbu i přispění.
 • Jsme v době, kdy církev zvláštním způsobem pamatuje na ty, kteří nás předešli, na naše zemřelé. Ve společenství církve vítězné i těch, kdo čekají na plnost slávy, se můžeme modlit za ty, co nás předešli. Zříci se hříchu, mýt úmysl, tak jak to činí církev, pamatovat a modlit se za zemřelé. Ty podmínky – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – má člověk splnit, jak je to možné. Tedy až opadnou ty věci, které nám v tom teď brání. Zároveň se máme za zesnulé pomodlit jakoukoliv modlitbu.
 • pastýřský list otce biskupa Vojtěcha: https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list

Nová okna a probíhající práce v kostele

Neděle, 1. 11. 2020

V roce 2020 se podařilo ve spolupráci s obcí pořídit tři nová okna presbytáře, samotné okenní rámy jsou předpokladem k následné realizaci vitráží, které by se měly instalovat v následném roce 2021. Návrh vitráží, starý nejméně 50 let, byl bílovickým malířem Bohumírem Matalem navržený přímo pro náš bílovický kostel.

Zároveň s instalací nových oken probíhá restaurování hlavního oltáře, změna osvětlení lodě kostela, úprava ozvučení a výmalba celého kostela.

Vzhledem k výpadku příjmů kostelních sbírek prosím o podporu probíhajících prací, přispět můžete v kostele do kasiček nebo zaslat peníze na účet farnosti č. 2024391359/0800. Dárce si zároveň poskytnutý dar může odečíst ze základu daně.

Předem děkuji za každou pomoc, modlitbu i finanční přispění.

Pavel Lazárek, farář

 

 

Podzim a vzpomínka na zemřelé

Neděle, 1. 11. 2020

Zbarvené listí stromů je jedním ze znamenání krásy podzimu. Příroda rozehrává své barvy na našich stráních a my s tajícím dechem si přejeme onu krásu v sobě uchovat. Bojíme se o ni, protože každý z nás ví, že za krátký okamžik onen půvab zmizí. Podobně v tomto dušičkovém čase si více uvědomujeme křehkost našeho bytí spojenou s bolestí, kterou prožíváme při odchodu našich blízkých. Máme obavy, že za čas bude naše jméno vymazáno z lidských myslí, stejně tak, jako jména těch, kteří nás už předešli. Kdo si pak na nás vzpomene?

Teologie nazývá Boha věčnou pamětí, která říká: „I kdyby matka zapomněla na plod svého lůna, já na tebe nezapomenu.“ Toto ujištění patří každému člověku.

Je důležité s vděčností myslet na všechny ty, kteří pro nás byli v životě darem a zároveň být i my sami darem pro lidi se kterými žijeme.

Na hrobech zapalujeme svíce, protože nám symbolizují úděl nás všech. Každá svíce jednou dohoří, stejně jako skončí lidský život. Když svíce hoří, ubývá, stravuje se, ale při tom vydává světlo a teplo pro okolí. I to je symbolické vyjádření života člověka. Život zazáří, podobně jako plamen svíce a stravuje se láskou a tím ubývá. Ale právě ona láska dává našemu životu smysl. Při rozžíhání svící nezapomeňme vzpomenout těch, kteří se našich životů dotkli láskou.

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Cicero

Žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená nezemřít. T. Campbell

Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství. G. B. Shaw

Žij takovým životem, jaký by sis přál mít v okamžiku smrti za sebou. Ch. F. Gellert

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas tančit. Bible – kniha Kazatel

Letos pravděpodobně poprvé nebudeme moci uskutečnit společnou pobožnost na našich hřbitovech. Ale i tak můžeme volat za těmi, kteří nás předešli, aby i jednou za námi mohlo znít: „Světlo věčné ať jim svítí!“. Po celý letošní listopad senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat milosti pro duše zemřelých.

Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

Modlitba je jedinou silou, která dosahuje za hranice života a smrti. Modlitba je posilou pro společenství jak žijících, tak i zemřelých. Dotkněme se tedy právě modlitbou a přáním Božího pokoje všech těch, kterým vděčíme za milost života, neboť všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti věčné.

Pavel Lazárek, farář