Kategorie Kultura

Květen 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Úterý, 30. 4. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v květnu 2019.

 • Středa 1. května 2019: Skaut – Zlaté šlapátko;
 • Čtvrtek 2. května 2019: S Biblí v ruce po Ježíšových stopách – projekce fotek z poutě po Svaté zemi – na faře v 19h, bude doprovázeno četbou z Písma a případně i povídáním (Viktor N.)
 • Pátek 3. května 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Neděle 5. května 2019: Farní slavnost – u příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila – farnost Bílovice nad Svitavou srdečně zve na slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril. Požehnání se uskuteční 5. května 2019 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční v kulturním sále Obecní hospody na Těsnohlídkově náměstí.
  • Program slavnosti:
   10:00   děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
   12:00   přátelské setkání v prostorách farní zahrady
   14:00   májová pobožnost – v kostele
   14:30   přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví – v kostele
   –          představení nové knihy „Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka
   16:00   posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“, písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou soluňských bratrů“ – na farní zahradě
 • Úterý 7. května 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně – zrušeno;
 • Pátek 10. května 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – IX. Ekumenismus a jeho perspektivy – Prof. Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě UK – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Neděle 12. května 2019: Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Neděle 12. května 2019: Den matek – v 15:30h v sále Obecní hospody v Bílovicích – zve místní KDU-ČSL;

 • Sobota 18. května 2019: Skaut (Sledi) – výlet;
 • Neděle 19. května 2019: KoncertListověj: Hudba z Vysočiny – v 17:30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje, vstupné dobrovolné. Listověj hraje výhradně vlastní tvorbu s náměty z Vysočiny, odkud pochází, ale i z jiných krásných a duchovně silných míst. Míst, kam se naši předkové chodili modlit za uzdravení, za úrodu, která vystavěli jako poděkování za vyslyšené prosby anebo prostě ke cti a slávě Boží. Společně se projdeme kolem řeky Svratky, Orlickými či Novohradskými horami, navštívíme také místa poznamenaná poválečným odsunem a zvůlí komunistického režimu, jíž padlo za oběť i mnoho kněží a řeholníků. Toho všeho se dotýkají písně kapely Listověj.

 • Pátek 24. května 2019: Noc kostelů;
 • 24. – 25. května 2019: Volby do Evropského parlamentu;
 • Sobota 25. května 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 25. května 2019: FULL OF LIFE – křesťanský open-air festival v Řečkovicích – od 14h v areálu pod kostelem, vstupné dobrovolné;
 • Čtvrtek 30. května 2019: MSKA srdečně zve na přednáškudoc. PhDr. JUDr. Marka Čejky, Ph.D., politologa, odborníka na Blízký východ, na téma Svár ve Svaté zemi, historie, současnost a perspektivy izrealsko – palestinského konfliktu – v 18.30 hod. ve farním sále, Tyršova 413.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalendáři událostí.

Co se psalo v Bílovickém zpravodaji?

Sobota, 27. 4. 2019

Lidé v Bílovicích našli opět ve svých schránkách oblíbený Bílovický zpravodaj, první číslo roku 2019. Vedle řady jiných zajímavých příspěvků stojí za povšimnutí tři vztahující se k naší farnosti. Pan farář přináší připomínku významného výročí spojeného s patrony našeho kostele a spolu s tím i zve všechny na připravovanou oslavu, která bude završením úsilí o vytvoření cyklu nových dveří kostela nesoucích vyobrazení původní podoby hlaholice.

O něco dále můžete pak najít dva příspěvky Jana Laty. Ten první se věnuje bílovcké kapličce sv. Jana Nepomuckého a křížům na území Bílovic, o kterých je dobré se něco dovědět. Druhý pak o mlynářském rodu Julínků, který se dotýká i počátků Kostelní jednoty, která stála u aktivit vedoucích k postavení našeho kostela.

1150. VÝROČÍ SMRTI SV. CYRILA
V letošním roce si připomínáme 1150 let od doby, kdy roku 869 zemřel v Římě sv. Cyril. Nazývali ho Filozofem, protože se řadil mezi nejvýznamnější křesťanské myslitele. Byl autorem HLAHOLICE – originálního písma, kterým sv. Cyril a Metoděj, patroni našeho kostela, poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Cyril napsal také první veršovanou skladbu – báseň v dějinách slovanského písemnictví – takzvaný „Proglas“. My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy. Cyril se těšil za svého života takové úctě, že když v Římě zemřel, měl být pochován v podzemí baziliky sv. Petra. Jeho bratr Metoděj však prosadil uložení jeho těla do římské baziliky sv. Klimenta, vedle hrobu tohoto třetího římského papeže, jehož ostatky sv. Cyril sám objevil na Krymu a v roce 867 přinesl jako dar do Říma. Velikost Konstantina Filozofa, který krátce před svou smrtí vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril, se nám ukáže, když si uvědomíme, co vše za několik málo let mezi roky 863 a 869 dokázal vytvořit: sestavit první slovanské písmo, přeložit liturgické knihy do slovanského jazyka, vytvořit slovanskou bohoslužbu, vychovat žáky ovládající staroslověnský jazyk a bohoslužbu, přesvědčit řadu oponentů a nakonec i samotného papeže o potřebnosti slovanské bohoslužby. V letošním roce plánujeme v naší farnosti dokončit cyklus pěti kostelních dveří nesoucích vyobrazení nejstaršího slovanského písma. Předloni jsme nechali za přispění obce zhotovit dvoje dveře. První se staroslověnským nápisem „Iskoni bě Slovo“, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první věta Evangelia sv. Jana a také zřejmě první věta vůbec, která byla zapsána slovanským písmem. Druhé dveře nesou jméno sv. Cyrila tvůrce hlaholice. Loni se za podpory mnoha dárců, kteří adoptovali zobrazená písmena hlaholice, podařilo získat peníze na zhotovení vstupních dveří. Letos dokončíme poslední dvoje dveře, jedny se jménem prvního moravského biskupa sv. Metoděje a druhé, které pravděpodobně ponesou začáteční písmena naší obce. U příležitosti výročí 1150 let od smrti autora nejstaršího slovanského písma, budou nové dveře bílovického kostela slavnostně požehnány 5. května 2019. Svoji účast na této oslavě přislíbil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, 71. nástupce sv. Metoděje na moravském biskupském stolci.
Na tento den je na 10. hodinu naplá-nována slavnostní bohoslužba s poděkováním těm, kteří se zasloužili o vznik tohoto díla. Poté bude následovat pohoštění v prostorách farní zahrady. Odpoledne proběhne přednáška doc. Mgr. Miroslava Vepřeka, Ph.D., odborníka na hlaholici, o symbolickém významu jednotlivých liter tohoto písma, ale trochu i o historickém pozadí a důležitosti hlaholice pro naši kulturu. Slavnostní odpoledne bude pokračovat posezením při cimbálu na farní zahradě. Zároveň zde bude pro případné zájemce i menší hlaholská písařská dílna. Pro děti bude připraven naučný zábavný program zahrnující putování po stopách dvou soluňských bratrů. Toto je hrubý nástin slavnostního dne, kdy si připomeneme kořeny naší kultury i celé dědictví spjaté se sourozenci Cyrilem a Metodějem, které jistě právem považujeme za duchovní otce slovanských národů.Všechny srdečně zveme a těšíme se na společně strávené chvíle.
PAVEL LAZÁREK, FARÁŘ

BÍLOVICKÉ KŘÍŽE A KAPLIČKA
V rámci výletního čísla našeho zpra-vodaje bych Vás rád pozval na krátkou procházku uvnitř obce kolem bílovických křížů. Začneme na ulici Obřanská, kde poblíž památného stromu Stará hruška stojí hned nejstarší kříž v obci, který nechal roku 1826 postavit jistý Tomáš Zwiling. Říká se mu též kříž na Nivách nebo U hrušky. Kamenný podstavec je zřejmě původní, kovový kříž byl opakovaně ničen a následně nahrazován, naposledy roku 2005 péčí Arnošta Huňaře. Půjdeme-li dolů po Obřanské, mineme po levé stra-ně hřbitov, uprostřed něhož se nachází hlavní hřbitovní kříž datovaný roku 1908, samotný hřbitov byl zřízen o šest let dřív. Před kostelem se nachází jediný celo-kamenný krásně vytesaný kříž, který byl zbudován nákladem Antonie Olejníčkové, ošetřovatelky v nemocnici u sv. Anny, a byl posvěcen roku 1907. Původně byl umístěn na návsi před Obecní hospodou, ale roku 1981 byl (z obav před jeho poničením) přesunut na nynější místo. Od kostela se pěšinkou dostaneme na ulici Trávníky, kde stojí kříž zbudovaný roku 1879 Vilemínou Julinkovou, majitelkou bílovického mlýna. O kříži a jeho přesunech pojednal Zdeněk Mrkos v č. 4/2016 zpravodaje, zde je vhodné uvést, že paní Vilemína se zasloužila nejen o tento kříž, ale zejména roku 1899 věnovala pozemek ke zřízení již zmíněného hřbitova. Přejdeme-li po lávce na druhý břeh Svitavy, narazíme na nenápadnou leč půvabnou kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Ta byla patrně zbudována v návaznosti na nařízení Marie Terezie z roku 1770 zřídit v každé obci zvoničku k hlášení požárů. Bílovičtí vybudovali nejen zvonici, ale rovnou kapličku u lávky přes řeku na poutní cestě mezi Brnem a Křtinami, jež byla příhodně zasvěcena ochránci před nebezpečím od vody. V publikaci M. Procházky Výletní Bílovice nad Svitavou (1988) je uvedeno, že do kapličky se původně chodilo po dřevěných schodech od vozové cesty, které byly odstraněny při stavbě silnice v roce 1896, a vchod byl přeložen na severní stranu. Pokud by někdo ze čtenářů měl fotografii kapličky s původním vchodem, nechť se prosím ozve. Po zřízení kostela, na jehož věži byly hned tři zvony, ztratila kaplička svoji primární funkci a někteří sekulárně založení občané navrhovali její zboření či jiné využití. Nákladem kostelní jednoty proto byla roku 1921 zedníkem Leopoldem Fritzem opravena, přičemž bylo odstra-něno zvonicové patro a vybudován štít s výklenem pro sochu Panny Marie. Uvnitř kaple je umístěna socha sv. Jana a oltář s ambonem, který byl roku 1984 instalován Antonínem Brychtou v kostele, kde zůstal relativně krátkých 21 let do velké rekonstrukce chrámového interiéru. Každý rok, dne 16. května, je na svátek jejího patrona sloužena v kapličce mše svatá. Kolem cukrárny Svitava vyjdeme po schodech na cestu s místním názvem „na Štokách“, kde u domu č. 664 stojí jednoduchý litinový kříž zvaný u Andělovských. Byl vybudován roku 1889 na základě poslední vůle Marie Vackové, dcery Josefa a Josefy Vackových, která zesnula o rok dříve. Ujdeme-li po červené turistické značce necelých 500 metrů, dojdeme k nejkrásnějšímu bílovickému kříži (tentokrát dřevěnému), zvanému Pašijový. Byl vyroben roku 1911 Václavem Sehnalem a Theodorem Šenkem, a to na náklady Antonie Olejníčkové, která se za-sloužila rovněž o kříž u kostela. Je bohatě malovaný a vyřezávaný symboly Kristova umučení (odtud jeho název). V našem kraji je značně netypický, podobné kříže se nacházejí až na Slovácku. Roku 2009 byl péčí bílovické farnosti a mnoha dobrodinců restaurován uměleckým truhlářem Romanem Slaným a akademickou malířkou Janou Ondrušovou-Wünschovou. Přímo v údolí pod námi stojí u silnice na hranici katastrů Bílovic a Řícmanic kříž připomí-nající vraždu Wilhelma Balšana, kterou spáchal Jan Kratina roku 1884. S nepříliš vzhledným betonovým křížem je spojen tragický příběh, jejž poutavě popsal Jan Horáček v č. 4/2017 zpravodaje.Naše procházka je u konce.Většina uvedených křížů přitom měla své dřevěné předchůdce, které jsou vyznačené již na tereziánských mapách. Na závěr je vhodné zmínit, že kříže byly stavěny z různých důvodů, přičemž vedle orientačního jsou v Bílovicích přítomny hned tři další. Kříže byly jednak vztyčo-vány na místech zločinů či jiných neštěstí (Balšánův kříž), lidmi majetnými (kříž na Nivách), ale rovněž osobami svobodnými, resp. bezdětnými, což je případ M. Vackové a A. Olejníčkové (zdravotní sestry se v té době nesměly vdávat). Motivem ke stavbě křížů byla v posledním případě naděje, že když ne děti, budou se za spásu jejich duší modlit alespoň kolemjdoucí…
JAN LATA
Použitá literatura: Obřanská farní kronika (2013), materiály shromážděné Jaroslavem Filkou a Zdeňkem Mrkosem, jimž rovněž děkuji za připomínky.

Zpravodaj č. 1/2019

Připravujeme farní slavnost

Středa, 3. 4. 2019

Farnost Bílovice nad Svitavou a obec Bílovice nad Svitavou srdečně zvou na slavnostní požehnání nového cyklu kostelních dveří s vyobrazením hlaholice, nejstaršího slovanského písma, které vytvořil sv. Cyril. Požehnání se uskuteční 5. května 2019 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční v kulturním sále Obecní hospody na Těsnohlídkově náměstí.

 • Program slavnosti:
  10:00   děkovná bohoslužba s požehnáním dveří v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
  12:00   přátelské setkání v prostorách farní zahrady
  14:00   májová pobožnost – v kostele
  14:30   přednáška doc. Miroslava Vepřeka o hlaholici a staroslověnském písemnictví – v kostele
  –          představení nové knihy „Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou“ – PhDr. Jaroslav Filka
  15:45   posezení s cimbálovou muzikou „Kalíšek“, písařská dílna, program pro děti „Po stopách dvou soluňských bratrů“ – na farní zahradě

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou

Středa, 3. 4. 2019

Kostelní jednota v Bílovicích nad Svitavou – kniha, kterou můžete mít i vy – je k nahlédnutí i v prodeji v bílovickém kostele po bohoslužbách.
A pokud se chcete dovědět víc, pak při farní slavnosti v neděli 5. května tuto knihu představí otec Jaroslav Filka.

Publikace je svodem historických dokumentů o Kostelní jednotě – jednom ze spolků, který vyvíjel svou činnost v Bílovicích nad Svitavou od roku 1895 až do násilného rozpuštění v roce 1952. Historie Kostelní jednoty je pozoruhodným jevem nezdolného lidského nasazení a houževnaté práce našich předků, jejich věrnosti ideálu, a systematického kráčení k cíli, který shledávali jako nadmíru ušlechtilý a cenný i pro budoucí generace.

(http://www.sperat.cz/nakladatelstvi/vydane-knihy/)

Duben 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Středa, 3. 4. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v dubnu 2019.

 • Úterý 2. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 4. dubna 2019: Kurz ALFA – X. večer – A co církev? – s Karlem Ryšavým;
 • Pátek 5. dubna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Sobota 6. dubna 2019: Skaut – Svojsíkův závod;
 • Sobota 6. dubna 2019: Jarní úklid v Bílovicích, brigády na hřištích…;
 • Sobota 6. dubna 2019: Postní duchovní obnova – v 15 hod. v bílovickém kostele – dvě promluvy (v 15h – P. Pavel Lazárek, v 16h P. Zdeněk Drštka), příležitost ke svátosti smíření, v 17:30h mše sv. s třetí promluvou;
 • Neděle 7. dubna 2019: MSKA Brno-Obřany – zve na přednášku Jana Špilara – „Manželství a děti aneb výchova tyranosaura“ – v 16:30 hod. ve Večeřadle, na faře v Obřanech, Fryčajova 16;

 • Úterý 9. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 11. dubna 2019: Kurz ALFA – závěrečný večer – Je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? – s Robertem Scavinem;
 • Pátek 12. dubna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VIII. Starokatolictví a anglikánství – Pavel Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Sobota 13. dubna 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 13. dubna 2019: úklid kostela a fary před Velikonocemi – od 8hod.;
 • Sobota 13. dubna 2019: Diecézní setkání mládeže 2019 s otcem biskupem – rezervace do skupin na www.brno.signaly.cz
 • Neděle 14. dubna 2019: Květná neděle – Farní kavárna – po mši sv. – bude upřesněno;
 • Úterý 16. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • 18. – 19. dubna 2019: Duchovní obnova pro prvokomunikanty;
 • Čtvrtek 18. dubna 2019: Zelený čtvrtek – v Bílovicích mše sv. v 18:30 hod.;
 • Pátek 19. dubna 2019: Velký pátek – v Bílovicích velkopáteční obřady v 18:30 hod.;;
 • Sobota 20. dubna 2019: Vigílie Vzkříšení – v Bílovicích ve 20h, následuje agapé na faře;
 • Neděle 21. dubna 2019: Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrvýchvstání Páně – v Bílovicích mše sv. v 10 hod. (s žehnáním velikonočních pokrmů);
 • Úterý 23. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 25. dubna 2019: Vysvětlovací mše sv. – v 19hod.
 • Sobota 27. dubna 2019: Skaut – brigáda s rodiči na tábořišti Rybník;
 • Sobota 27. dubna 2019: Národní pochod pro život – v Praze – Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí. Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.
 • Neděle 28. dubna 2019: První svaté přijímání – bude potvrzeno/upřesněno;
 • Neděle 28. dubna 2019: Varhanní koncert Michala Novenka – v našem kostele v 19 hod., vstupné dobrovolné. Michal Novenko je významný český varhaník s mezinárodním renomé. Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU, poté studoval v Paříži a v Německu. Koncertuje po celé Evropě, USA, Jižní Africe i Izraeli. Má rád staré varhany, a proto se mimo jiné zaměřuje na uvádění zapomenutých skladeb a 19. století. Nahrál mnoho skladeb pro rozhlas, televizi i na CD. Pro renomovanou britskou firmu Priory Records natočil významnou sadu skladeb na  španělských a portugalských varhanách. Profesor Michal Novenko vyučuje na pražské konzervatoři, vede také mezinárodní kurzy v USA, Francii, Velké Británii, Polsku, Mexiku a v dalších zemích.

 • Úterý 30. dubna 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně.

 

 • V postní době se konají křížové cesty v kostele každý pátek a každou neděli, vždy v 17 hod.
 • Dětské mše svaté — každý pátek (ve školním roce) v 17.30 hod. se koná mše sv. pro děti. Od 16.30 hod. bude pro předškolní děti připravena katecheze Dobrého pastýře. Využijte tuhle příležitost, aby i vaše děti školního i předškolního věku mohly zakoušet společenství s Bohem v našem kostele.

Únor 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 4. 2. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2019.

 • Pátek 1. února 2019: pololetní prázdniny;
 • Pátek 1. února 2019: program pro Misijní klubko z Blanska (můžou se připojit i další děti školního věku) – v 8:30 hod. program u kostela, v 9:30 hod. pěší výlet s duchovním programem směr Babice a Adamov, poté návrat vlakem;
 • Pátek 1. února 2019: úklid vánoční výzdoby v kostele – v 16 hod. (po mši sv. – cca v 18:15 hod. – stěhovací práce na faře);
 • Pátek 1. února 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 5. února 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. února 2019: Kurz ALFA – III. večer – Jak získat víru? – se Zdeňkou Kaňovou v 19 hod.;
 • Pátek 8. února 2019: Setkej se s Pánem – v 18:30 hod. Večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. Máme koho chválit, stále máme za co děkovat. Děcka přijďte, ať je nás hodně, ať to duní a zní až do nebe, ať to stojí za to…a že bude.. Lenka;
 • Pátek 8. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 9. – 16. února 2019: jarní prázdniny (sobota – sobota);
 • 11. – 17. února 2019: Národní týden manželství;
 • Neděle 17. února 2019: Farní kavárna – lidovci – po mši sv.;
 • Neděle 17. února 2019: setkání rodičů letošních prvokomunikantů – po mši sv. (přípravy pak od 24. 2. vždy v neděli po mši sv.);
 • Úterý 19. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;

 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. února 2019: Kurz ALFA – IV. večer – Proč a jak se modlit? – s P. Zdeňkem Drštkou v 19 hod.;
 • Pátek 22. února 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 22. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 23. února 2019: Skaut (všechny družinky) – Brkolo (skautská hra po Brně);
 • Úterý 26. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 28. února 2019: Kurz ALFA – V. večer – Proč a jak číst Bibli? – s Martinem Tomáškem – v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Ve Zpravodaji o Těsnohlídkovi trochu jinak

Neděle, 27. 1. 2019

Většina bílovických občanů každé číslo Zpravodaje, který vychází čtyřikrát doroka, čte velmi důkladně. Přesto, pokud jste poslední číslo roku 2018 prolistovali jen zběžně, chtěli bychom upozornit na příspěvek Jana Laty, který stojí za povšimnutí. Na straně 23 se nám nabízí pod názvem „Liška Bystrouška, mistryně skrytých narážek“ pohled na vztahy v Bílovicích v období po první světové válce. Na nejznámějším a pro Bílovice doslova ikonickém díle Rudolfa Těsnohlídka si všímá pasáží, ve kterých se zrcadlí vyhrocený ne zcela harmonický vztah Těsnohlídka a tehdejší bílovické farnosti nebo ke katolické církvi vůbec. Stranou nezůstane ani pohled do jiných pramenů, které jen dokreslují celou situaci v širších souvislostech.

„Liška Bystrouška tedy vedle svých literárních kvalit vydává rovněž svědectví o ostrých meziválečných sporech mezi bílovickými katolíky a sekulárně orientovanými občany, zejména z řad tehdejších sokolů. Je smutné, že Těsnohlídek jako intelektuál a spisovatel tyto třenice nejenže netišil, ale spíše přiléval olej do ohně.“, uzavírá svůj příspěvek J. Lata.

Leden 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 30. 12. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v lednu 2019.

 • 1. – 14. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – v Bílovicích budou chodit koledníci hlavně v sobotu 5. ledna, ale také v sobotu 12. ledna 2019. Pokud chcete pomoci a zapojit se do koledování pro dobrou věc, děti i dospělí, přihlaste se včas Věrce Švejdové nebo Jirkovi Ježovi.

 • Čtvrtek 3. ledna 2019: Koledy – Slovácký soubor Šafrán Brno v 17 hod. v kostele sv. Václava v Brně-Obřanech;

 • Pátek 4. ledna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele – tentokrát se nekoná,
 • Sobota 5. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – hlavní koledovací den v Bílovicích – v 8 hod. mše sv. s požehnáním koledníkům, poté snídaně na faře a odchod do ulic (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Úterý 8. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Pátek 11. ledna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 11. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 12. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – doplňující koledovací den v Bílovicích (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Sobota 12. ledna 2019: Skaut – výlet Sleďů;
 • Sobota 12. ledna 2019: Ples KDU-ČSL – tradiční zahájení plesové sezóny v sále Obecní hospody;

 • Neděle 13. ledna 2019: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 13. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 15. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 17. ledna 2019: Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc? – s Janem Špilarem od 19hod.;
 • Pátek 18. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 18. – 25. ledna 2019: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • 19. – 26. ledna 2019: zimní dovolená rodin – Seefeld (info Pavel Kulhánek);
 • Úterý 22. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 24. ledna 2019: Kurz ALFA – I. večer – Kdo je Ježíš? – s Janem Latou v 19 hod.;
 • Pátek 25. ledna 2019: MSKA: S P. Františkem Líznou o putování – v 18:15 hod. na faře;

 • Víkend 25. – 27. ledna 2019: Skaut – Tuňáci – srub;
 • Sobota 26. ledna 2019: Skaut – Makrely – v klubovně;
 • Neděle 27. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 29. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 31. ledna 2019: Kurz ALFA – II. večer – Proč Ježíš zemřel? – s Jiřím Rousem v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Vánoce

Neděle, 30. 12. 2018

Betlémské světlo i v bílovickém kostele, jeden ze symbolů začínajících Vánoc. Na čtvrtou adventní neděli ho přinesli v úvodu mše sv. naši skauti. A poté si ho mnozí z bílovických odnesli do svých domovů. Většina až na Štědrý den při mši pro děti v 15 hod. Hlavní bohoslužba, „půlnoční“, s vánočními zpěvy v podání sboru BACHs, začínala ve 22:30 hod.

Ale zpět k té odpolední dětské. Lukáš připravil s dětmi staršími i mladšími krásný hudební doprovod celé mše sv. Asi nikoho nepřekvapilo, že byl kostel zcela plný. Oslava Ježíškových narozenin tradičně přiláká mnoho rodin z Bílovic a okolí, a nejen dětí. V závěru mše sv. děti vytvoří živý řetěz a podávají si postavičku malého dítěte, která díky nim doputuje až do jesliček betléma. Při dětské bohoslužbě se otec Pavel vždycky snaží dětem přiblížit hlubší smysl vánočního příběhu. Tak i letos, s pomocí ministrantů, vylíčil příběh pána, který až po zkušenosti s ustrašenými ptáčky pochopil, že můžeme důvěřovat jen tomu, kdo se nám podobá. A tím i tomu, proč se Ježíš narodil jako malé lidské dítě, proč se stal člověkem, proč slavíme Vánoce.

Po „půlnoční“ následovalo agapé na faře. A ti, kdo přišli na mši až na Boží hod ráno, mohli si vychutnast stejnou slavnostní atmosféru vánočních zpěvů.

Přejeme všem požehnané Vánoce.

Ohlédnutí za koncerty v roce 2018

Neděle, 30. 12. 2018

Zkuste spočítat, kolik se v uplynulém roce konalo v bílovickém kostele koncertů? Pokud dobře počítám, tak devět. A většinou šlo o výjimečné a nezapomenutelné události, které si získaly pozornost nejen u bílovické veřejnosti, ale přilákaly návštěvníky z Brna, okolních, ale i vzdálenějších obcí. A to je při konkurenci kulturní nabídky blízké brněnské metropole samo o sobě pozoruhodné.

V předvánočním čase, v neděli 16. prosince na závěr mše sv., paní Marie Vacová poděkovala všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci všech koncertů. Je to právě ona, kdo se o přípravu koncertů stará, a tedy hlavní poděkování patří právě jí. Jsme rádi, že se kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou v posledních letech stal stabilním hostitelem pestré škály hudebních koncertů. V následujících měsících se určitě můžeme těšit na další. Za všechnu usilovnou organizační práci velké díky paní Marii a všem, kteří jí pomáháte.

(foto z květnového koncertu Jany Bouškové)