Začala příprava na biřmování

Díky výraznějšímu zájmu o přípravu na biřmování, a to mezi mládeží i staršími farníky, byl na podzim zahájen cyklus společných večerů, které by měly zájemce připravit právě na svátost biřmování. Přípravná setkání se konají v na bílovické faře v neděli v 18 hod. jednou za dva týdny. Účastní se ho lidé nejen z Bílovic, výraznou skupinu tvoří farníci z Adamova, ale výjimkou nejsou ani ti, kdo přijíždějí z různých částí Brna. Kolik z nich se nakonec po přípravě, která je odhadována přibližně na jeden a půl roku, nakonec tuto svátost přijme, bude záležet na osobním rozhodnutí každého účastníka. Přípravy jsou velmi pestré a interaktivní, doplněné různými aktivitami tak, aby co nejlépe přiblížili všem přítomným podstatu probíraného tématu. Celý cyklus připravu otec Pavel s Janem Latou, při některých tématech se ale můžete setkat i s jiným z jejich spolupracovníků.

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost – biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Provázejme všechny, kdo se na svátost dospělosti připravují, svou modlitbou.

Nechat vzkaz

*