Nový příspěvek k historii obce

K jubileu 100 let bílovického kostela se podařilo připravit vydání Obřanské farní kroniky. Slovem „Obřanská“ se však nenechejte uvést do omylu, že by se tato kronika historie Bílovic nad Svitavou mohla týkat jen okrajově. Naše obec po dlouhou dobu farností i katastrálně patřila do Obřan, teprve v roce 1914 po posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje začali místní duchovní správcové vést samostatné bílovické matriky a farní kroniku. Archiv obřanské farnosti tedy stále zůstává významným zdrojem informací k historii naší obce.

Základní strukturu kronice vtiskl její zakladatel P. Josef Pitterna, farář působící v Obřanech v letech 1839 až 1854. Údaje, které zaznamenal, pocházejí jednak ze starších dokumentů, zpravidla z děkanského nebo biskupského archivu, a z obřanských farních písemností od roku 1720 (starší listiny byly zničeny při požárech). Pro zdokumentování dobových událostí dokáže kromě matričních údajů a záznamů církevní agendy vhodným způsobem uplatnit svědecké výpovědi pamětníků z „kmenové“ obce Obřany i přifařených obcí Bílovic, Maloměřic a Soběšic, rejstříky desátků přispívajících obcí Husovic, Řícmanic a dvorce Cacovice, listiny zemské správy a mnohé další podklady.

Po Pitternově smrti pokračují v zápisech další obřanští faráři až do poslední děkanské vizitace 23. května 1948. Úroveň podrobností v jejich zápisech je sice rozdílná, ale v podstatných rysech se jim daří udržet kontinuitu zachycení událostí ve farnosti. V roce 1948 zápisy končí a stopy po kronice na dlouhou dobu mizí. V březnu 2011, po dlouhém marném pátrání, se ji náhodou podařilo nalézt díky tomu, že jáhen Mgr. Petr Šplouchal prověřoval obsah materiálů již dříve určených k fyzické likvidaci, do nichž se nejspíš nedopatřením dostala i tato cenná kronika.

Zápisy v originálu kroniky jsou vícejazyčné, kromě různých dobových forem češtiny se výrazně uplatňuje němčina a příležitostně i latina, v knižním vydání jsou cizojazyčné texty kroniky uvedeny v překladu od pana Mgr. Josefa Peterky. Záměrně jsou ponechána specifika formulací a starobylý ráz textu. Kronika se má stát podnětem k probuzení hlubšího zájmu o dějiny, z nichž vyrůstají naše kořeny. Čtenář se v ní dočte například o mládežnickém spolku Mládenci a panny bílovské, Růžencovém bratrstvu z Bílovic, členství bílovických obyvatel v obřanském bratrstvu svaté Barbory, sponzorství a dobročinné činnosti našich předků, svěcení křížů a mnoha dalších zajímavostech. Vevázané listiny o desátcích z 18. a počátku 19. století poskytují velice cenné soupisy obyvatel naší obce a jejich pozemkového fondu.

Knižní vydání obřanské kroniky vyšlo v roce 2013 k výročí 100 let kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, tedy v jubilejním roce 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu, s finanční podporou obce Bílovice nad Svitavou a římskokatolické farnosti Bílovice nad Svitavou. Sponzorství obou subjektů je výrazem ocenění historického i kulturního přínosu kroniky pro život v naší obci. Kroniku je možné zakoupit v podatelně bílovického Obecního úřadu, v sakristii kostela u nás i v Obřanech, nebo přímo u vydavatele v Brně. Upřímné poděkování patří všem, kteří se na vydání kroniky podíleli.

P. Jaroslav Filka

Nechat vzkaz

*