32. neděle v mezidobí

V době protiepidemických opatření, kdy není možné účastnit se pravidelně bohoslužeb, je nedělní mše sv. z bílovického kostela přenášená na youtube kanálu Televize Bílovice. Můžeme být alespoň takto na dálku spojeni v jedno společenství. Zdraví či nemocní, spojeni v modlitbě. Alespoň několik myšlenek z neděle 8. listopadu, tedy 32. neděle v mezidobí. Centrem liturgických textů je podobenství o prozíravých a pošetilých pannách.

I náš život směřuje k určitému cíli. A na něj se máme být připraveni. Evangelium mluví o hostině, která v tuto neděli znamená připravenost, bdělost. A budeme také rozjímat, co znamená moudrost v životě.

Existuje jeden chrám zasvěcený Boží moudrosti. Hagia Sofia. Moudrost není něco. Moudrost je někdo. Že moudrost je Bůh a Bůh je moudrost. Bůh je láska, pravda, a Bůh je také moudrost. A jestliže v životě toužíme po pravdě, po lásce, po moudrosti, pak to znamená, že toužíme po Bohu. Kdo hledá Boha, hledá moudrost.

V dnešním žalmu jsme zpívali „Má duše po Tobě žízní, Pane, Bože můj…“. Prastará modlitba krále Davida, když se kdysi schovával v pustině před vražednou touhou krále Saula. Zárověň oblíbená modlitba těch, kteří se ocitli v situaci, kdy kolem nich byla vyprahlá bezvodá země. Modlitba, jež znamená naději pro všechny, kteří pociťovali svízelnou situaci v životě a prosili za pomoc.

První lektor nám přečetl, že moudrost se dá najít těmi, kdo ji hledají. Dokonce jsme slyšeli, že stojí u dveří. A čeká.

V evangeliu sám Ježíš, kterého nazýváme Pravdou a Moudrostí, vypravuje příběh o pěti pannách prozíravých a pěti pošetilých. Na nich skutečně poznáváme, co znamená moudrost. Ne mnohé vědění, ani diplom z univerzity, ale právě onu prozřetelnost. Být připravený na onu rozhodující situaci, která v životě vždycky přijde. A nečekat jenom jak věci samy dopadnou. Ale být prozíravý. Mít olej znamená mít v životě lásku. To je moudrost, jestliže člověk dělá věci s láskou k druhým lidem.

Není to evangelium spíš výhružkou než radostnou zvěstí, na kterou jsme zvyjlí z úst Ježíše? A ten ženich trochu moc uražený na ty panny? Ty panny vyloučily samy sebe z oné svatební hostiny. A ukázaly, že o ni ani tolik nestojí. V tehdejší době byla služba světlonošů velmi důležitá. A lidé rozuměli, jaké důsledky taková nedbalost přináší. A Ježíš nám tento příběh nevypráví proto, abychom někoho litovali. Ale abychom se sami nepřipravili o to štěstí, které nám sám připravil. Abychom neriskovali ve svém životě zbytečně. A nepřišli tak o život. Abychom měli na paměti budoucnost vašich dětí.  Abychom neriskovali štěstí našeho národa, štěstí své. Abychom nezaměnili t ztrátu Božího přátelství a věčnou spásu.

Po společné modlitbě za zemřelé zakončil otec Pavel bohoslužbu slovy:
Usilujme o moudrost. Protože jestliže hledáme moudrost, hledáme Boha samotného. A nalézáme i připravenost těch prozíravých panen, abychom byli uvedeni v štěstí, které Kristus připravil pro každého z nás.

Nechat vzkaz

*