Kategorie Farnost

1150 let od smrti sv. Cyrila

Sobota, 2. 3. 2019

Dne 14. února slavíme nejen svátek sv. Valentina, ale připomínáme si i památku úmrtí sv. Cyrila. Letos uplyne již 1150 let od smrti tohoto „apoštola Slovanů“. Na 14. února připadá celocírkevní památka obou bratří, patronů našeho bílovického kostela.

Konstantin, který krátce před smrtí přijal jako mnich jméno Cyril, a jeho starší bratr Michal, budoucí Metoděj, byli syny vysokého úředníka v Soluni. Cyril odmítl výhodný sňatek, přijal jáhenské svěcení a stal se knihovníkem konstantinopolského patriarchy. Vyučoval později filozofii, ale roku 858 nechal učitelské činnosti a uchýlil se do kláštera v Bíthýnii, kde žil už několik let jeho bratr Metoděj.

V roce 860 odešel Cyril spolu se svým bratrem k Chazarům u Kaspického moře, kde nalezli ostatky sv. Klimenta, čtvrtého římského papeže. Na žádost knížete Rastislava pak odešli Cyril i s Metodějem jako věrozvěsti na Velkou Moravu.

Cyril vytvořil slovanské písmo, jehož abeceda měla 38 písmen odvozených z písmen řeckých, hlaholici, která se během dalších staletí zjednodušila na cyrilici. Také přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzv. Proglas. Bratři na Velké Moravě působili přes tři roky, ale jejich činnost vzbudila nevoli bavorského biskupství; obzvlášť byla napadána církevněslovanská řeč v liturgii. Kníže Rostislav snil o vlastní církevní provincii, která by byla na říšské církvi nezávislá. Cyril se teda vydal do Říma, a byl slavnostně přijat papežem Hadriánem II., kterému předal ostatky sv. Klimenta.

Oba bratři výtečně obhájili své misionářské metody a bohoslužba ve staroslověnštině byla schválena. Za svého pobytu v Římě Cyril onemocněl a vstoupil zde do kláštera. Po padesáti dnech podlehl nemoci a 14. února 869 zemřel. Jeho tělo bylo pochováno v bazilice sv. Klimenta, kde je dodnes uctíváno. Cyril bývá zobrazován jako řeholník s knihou Písma svatého, které přeložil, někdy s andělem a s obrácenými pohany u svých nohou.

Metoděj se po smrti bratra Cyrila vrátil na Velkou Moravu, kde dál horlivě šířil křesťanství. V posledních letech života také pokračoval v překladu Bible a bohoslužebných knih. Zemřel na Moravě 6. dubna 885 a byla za něj hned ve třech řečech (latinsky, řecky a slovansky) sloužena mše svatá. Pochován byl v hlavním moravském chrámu na levé straně ve zdi za oltářem Bohorodičky Marie. Dosud se však nezjistilo, kde tento mariánský chrám stál. Žáci věrozvěstů po vyhnání z Moravy odešli působit do Bulharska a Chorvatska. Užívání slovanského jazyka v bohoslužbě zakázal papež Štěpán VI. 11 let po Metodějově smrti.

Bratrům ze Soluně vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. S liturgií v národním jazyce předešli dobu o 11 století. Až II. vatikánský koncil v letech 1962-65 jim dal za pravdu, že při liturgii se sluší chválit Boha všemi místními jazyky.

Na Moravě byli oba věrozvěsti již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. Centrem úcty se stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený v roce 1228. K oficiálnímu svatořečení došlo v roce 1880. Jejich památka byla původně stanovena na 20. března. V roce 1863 byla pro České země a Slovensko změněna Piem IX. na slavnost 5. července., zatímco v martyrologiu je pro celou ostatní církev datum jejich památky stanoveno na 14. února. V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31. prosince 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali za jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy. Tento papež také vydal v roce 1985 encykliku Slavorum apostoli (Apoštolové Slovanů) jako připomínku evangelizačního díla svatého Cyrila a Metoděje.

(Zdroj: www.cirkev.cz)

Adorační večer chval a díků pro mladé

Sobota, 2. 3. 2019

„Bylo to fajn“, říká jedna z těch, kdo v pátek 8. února večer odchází z našeho kostela. Právě skončil adorační večer pro mladé, večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. „Máme koho chválit, stále máme za co děkovat“, zvala Lenka. A byl to vydařený večer. Snad budem mít i pokračování.

 

Putování dětí s blanenským Misijním klubkem

Pondělí, 18. 2. 2019

Pololetní prázdniny, pátek 1. února 2019. Komu z dětí by se chtělo vstávat. Přesto, brzy ráno se už kolem bílovického kostela hemží spousta dětí. K těm z blanenského Misijního klubka, kteří přijeli s P. Jiřím Kaňou, se přidává i devět z naší farnosti. Zapojují se do hry spojené s hlaholicí a patrony našeho kostela. Pak se všichni společně i s naším panem farářem vypravují pěšky směrem do Babic a někteří pak dále do Adamova. Během cesty se společně modlí, ale čeká je taky příprava ohně a opékání špekáčků. Zeptejte se jich, jak se jim ten zimní den líbil.

 

(foto Pavel L)

Farní lyžovačka v Seefeldu

Pondělí, 18. 2. 2019

Třetí lednový týden vyrazila řada bílovických rodin na zimní pobyt v Seefeldu v Tyrolsku. Přišli si na své jak milovníci sjezdového lyžování, tak i ti, kdo nejraději tráví zimu na běžkách. Oblast nabízí nepřeberné množství zimní zábavy. Sněhu rozhodně nebylo málo. A jak napovídají fotky, dobrá nálada rozhodně nechyběla. Poděkování Pavlovi Kulhánkovi za pečlivou organizaci. Pokud máte zájem přidat se v dalších letech, moc neváhejte a dejte vědět Pavlovi.

 

(foto Pavel L.)

Beseda s P. Františkem Líznou

Pondělí, 18. 2. 2019

V pátek 25. ledna 2019 se uskutečnilo v Bílovicích jedno z těch setkání, které si účastníci zapamatují na celý život. Beseda o putování s jezuitou, chartistou a poutníkem P. Františkem Líznou, původně naplánovaná do farního sálu, se pro velký zájem konala v kostele. Pravda, začala o něco později. Mše sv. sloužená otcem Františkem se neplánovaně protáhla, ale mnozí z přítomných prožili neopakovatelnou mši nesenou hlubokou usebraností celebranta. A tak vlastní bohoslužba už se stala pro mnohé vrcholem večera, který pozdější beseda jen přirozeně doplnila. Už na jejím začátku jsme měli dojem, že se s otcem Františkem známe nesmírně dlouho. Jeho vyprávění, ať už o dětství, rodné farnosti, časech komunismu, kněžství, působení bez státního souhlasu, signatářství Charty, vězení v Jáchymově, ale i později o jeho působení ve věznici na Mírově na druhé straně, o jeho vztahu k Romům, o dalekých poutích na východ i západ, o rakovině a uzdravení…

Je až neuvěřitelné, kolik se vejde do jednoho života. Ať tak či tak, setkali jsme se s mužem moudrým a naplněným láskou, láskou k Bohu i lidem. Děkujeme.

 

 

Únor 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Pondělí, 4. 2. 2019

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v únoru 2019.

 • Pátek 1. února 2019: pololetní prázdniny;
 • Pátek 1. února 2019: program pro Misijní klubko z Blanska (můžou se připojit i další děti školního věku) – v 8:30 hod. program u kostela, v 9:30 hod. pěší výlet s duchovním programem směr Babice a Adamov, poté návrat vlakem;
 • Pátek 1. února 2019: úklid vánoční výzdoby v kostele – v 16 hod. (po mši sv. – cca v 18:15 hod. – stěhovací práce na faře);
 • Pátek 1. února 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele;
 • Úterý 5. února 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. v klubovně;
 • Čtvrtek 7. února 2019: Kurz ALFA – III. večer – Jak získat víru? – se Zdeňkou Kaňovou v 19 hod.;
 • Pátek 8. února 2019: Setkej se s Pánem – v 18:30 hod. Večer v kostele plný radosti ze setkání, večer plný chval a díků, večer plný hudby a zpěvu, večer JEN PRO MLÁDEŽ. Máme koho chválit, stále máme za co děkovat. Děcka přijďte, ať je nás hodně, ať to duní a zní až do nebe, ať to stojí za to…a že bude.. Lenka;
 • Pátek 8. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 9. – 16. února 2019: jarní prázdniny (sobota – sobota);
 • 11. – 17. února 2019: Národní týden manželství;
 • Neděle 17. února 2019: Farní kavárna – lidovci – po mši sv.;
 • Neděle 17. února 2019: setkání rodičů letošních prvokomunikantů – po mši sv. (přípravy pak od 24. 2. vždy v neděli po mši sv.);
 • Úterý 19. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;

 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 21. února 2019: Kurz ALFA – IV. večer – Proč a jak se modlit? – s P. Zdeňkem Drštkou v 19 hod.;
 • Pátek 22. února 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – VI. Československá církev husitská – Juraj Jordán Dovala, brněnský biskup – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 22. února 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 23. února 2019: Skaut (všechny družinky) – Brkolo (skautská hra po Brně);
 • Úterý 26. února 2019: Ekumenické biblické večery – Markovo evangelium – s Pavelem Kašparem v 19 hod. v klubovně;
 • Středa 20. února 2019: setkání farní rady – v 18:30 hod. na faře;
 • Čtvrtek 28. února 2019: Kurz ALFA – V. večer – Proč a jak číst Bibli? – s Martinem Tomáškem – v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.

Šestý kurz Alfa přivítal své hosty

Pondělí, 4. 2. 2019

Kurz Alfa aneb Úvod do křesťanství. Ve čtvrtek 17. ledna 2019 jsme zahájili už šestou Alfu v Bílovicích. Ta první se uskutečnila na podzim roku 2013. Alfa nabízí všem hledajícím zamyslet se nad tím, čemu věří křesťané. Postupně během dvanácti večerů a jedné víkendovky nabízí důležité otázky o smyslu života. Patnáct témat, patnáct promluv, patnáct přednášejících. Pestrá nabídka zve k diskuzi ve skupinkách, ale také ke stolu s dobrou večeří.

Na úvodním večeru s tématem „Jde v životě o víc?“ jsme se mohli setkat s Janem Špilarem, známým brněnským kadeřníkem, ale také jáhnem a v neposlední řadě velmi milým člověkem. Jeho pohled na smysl života spojený s poutavým životním příběhem byl dobrým startem celé Alfy. Jsme rádi, že se zde můžeme potkávat a že se navzájem dovídáme, co si kdo myslí. Můžeme se tak, každý svým způsobem, přiblížit Bohu, odbourat některé zažité předsudky a poznat lépe lidi, se kterými nás Alfa svedla dohromady. Nezáleží, jak moc je kdo věřící. Spíše naopak. Právě na Alfě rozdíly mezi námi skutečně mizí. Žádná otázka není špatná. Na Alfě jsme všichni hledající. Ale ten, kdo hledá nejvytrvaleji, je sám Bůh. Snad se s ním nemineme.

Ve Zpravodaji o Těsnohlídkovi trochu jinak

Neděle, 27. 1. 2019

Většina bílovických občanů každé číslo Zpravodaje, který vychází čtyřikrát doroka, čte velmi důkladně. Přesto, pokud jste poslední číslo roku 2018 prolistovali jen zběžně, chtěli bychom upozornit na příspěvek Jana Laty, který stojí za povšimnutí. Na straně 23 se nám nabízí pod názvem „Liška Bystrouška, mistryně skrytých narážek“ pohled na vztahy v Bílovicích v období po první světové válce. Na nejznámějším a pro Bílovice doslova ikonickém díle Rudolfa Těsnohlídka si všímá pasáží, ve kterých se zrcadlí vyhrocený ne zcela harmonický vztah Těsnohlídka a tehdejší bílovické farnosti nebo ke katolické církvi vůbec. Stranou nezůstane ani pohled do jiných pramenů, které jen dokreslují celou situaci v širších souvislostech.

„Liška Bystrouška tedy vedle svých literárních kvalit vydává rovněž svědectví o ostrých meziválečných sporech mezi bílovickými katolíky a sekulárně orientovanými občany, zejména z řad tehdejších sokolů. Je smutné, že Těsnohlídek jako intelektuál a spisovatel tyto třenice nejenže netišil, ale spíše přiléval olej do ohně.“, uzavírá svůj příspěvek J. Lata.

Tříkrálová sbírka 2019

Středa, 23. 1. 2019

Tříkrálová sbírka se v celé České republice těší velké a stále rostoucí pozornosti a s tím i spojené štědrosti přispěvatelů. Stejně jako v minulých letech i letos prošli skupinky koledníků celé Bílovice. Mši sv. pro koledníky, ale nejen pro ně, sloužil v bílovickém kostele otec Pavel v sobotu 5. ledna ráno. Následovala tradiční snídaně na faře a pak už se koledníci vydávali do svěřených oblastí naší obce. A s jakým výsledkem?

Věrka Švejdová říká: „Milí bílovčáci, jménem farní charity Vám všem děkujeme za Vaši účast na Tříkrálové sbírce, ať už koledováním nebo přispěním. Letos jste byli opravdu štědří – vybralo se neuvěřitelných 94 888Kč (na těch 100 tisíc si musíme počkat, povedla se při počítání kasiček udělat chyba, za kterou se omlouváme). Děkujeme!“

 

Leden 2019 – kalendář akcí ve farnosti

Neděle, 30. 12. 2018

Přinášíme nabídku událostí, které farnost pořádá nebo na které chce upozornit. Těšíme se na setkání s vámi na některé z nich. Tentokrát události v lednu 2019.

 • 1. – 14. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – v Bílovicích budou chodit koledníci hlavně v sobotu 5. ledna, ale také v sobotu 12. ledna 2019. Pokud chcete pomoci a zapojit se do koledování pro dobrou věc, děti i dospělí, přihlaste se včas Věrce Švejdové nebo Jirkovi Ježovi.

 • Čtvrtek 3. ledna 2019: Koledy – Slovácký soubor Šafrán Brno v 17 hod. v kostele sv. Václava v Brně-Obřanech;

 • Pátek 4. ledna 2019: Modlitba zpěvem – kdo zpívá, dvakrát se modlí – ve 20 hod. v bílovickém kostele – tentokrát se nekoná,
 • Sobota 5. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – hlavní koledovací den v Bílovicích – v 8 hod. mše sv. s požehnáním koledníkům, poté snídaně na faře a odchod do ulic (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Úterý 8. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Pátek 11. ledna 2019: MSKA: KURZ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ – V. Českobratrská církev evangelická – Pavel Kašpar, emeritní brněnský senior, farář ve Znojmě – ve farním sále v 18:15 hod.
 • Pátek 11. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • Sobota 12. ledna 2019: Tříkrálová sbírka 2019 – doplňující koledovací den v Bílovicích (bližší info Věrka Švejdová, pro Polanku Jirka Jež);
 • Sobota 12. ledna 2019: Skaut – výlet Sleďů;
 • Sobota 12. ledna 2019: Ples KDU-ČSL – tradiční zahájení plesové sezóny v sále Obecní hospody;

 • Neděle 13. ledna 2019: Farní kavárna – po mši sv.;
 • Neděle 13. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 15. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 17. ledna 2019: Kurz ALFA – úvodní večer – Jde v životě o víc? – s Janem Špilarem od 19hod.;
 • Pátek 18. ledna 2019: modlitební společenství – ve 20 hod. – místo bude upřesněno;
 • 18. – 25. ledna 2019: Týden modliteb za jednotu křesťanů;
 • 19. – 26. ledna 2019: zimní dovolená rodin – Seefeld (info Pavel Kulhánek);
 • Úterý 22. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 24. ledna 2019: Kurz ALFA – I. večer – Kdo je Ježíš? – s Janem Latou v 19 hod.;
 • Pátek 25. ledna 2019: MSKA: S P. Františkem Líznou o putování – v 18:15 hod. na faře;

 • Víkend 25. – 27. ledna 2019: Skaut – Tuňáci – srub;
 • Sobota 26. ledna 2019: Skaut – Makrely – v klubovně;
 • Neděle 27. ledna 2019: příprava na biřmování – v 18 hod. na faře;
 • Úterý 29. ledna 2019: Večer s Biblí – v 19 hod. ve farní klubovně;
 • Čtvrtek 31. ledna 2019: Kurz ALFA – II. večer – Proč Ježíš zemřel? – s Jiřím Rousem v 19 hod.;

V pravidelných termínech probíhají páteční Katecheze Dobrého pastýře pro malé děti, na které pak navazuje dětská mše sv. Pokračují pravidelné schůzky ministrantů, ale také příprava biřmovanců. Více najdete v aktuálních ohláškách.

Dlouhodobější výhled událostí v Kalednáři událostí.