Poutní stezka o Noci kostelů propojí bílovický, adamovský a křtinský chrám

Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869) – autora nejstaršího slovanského písma jsme v rámci projektu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bílovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dveřích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abecedy HLAHOLICE odkazující na stěžejní přínos Cyrilometodějské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj poprvé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou Bibli. Podoba jednotlivých písmen na bílovických kostelních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholského textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvořeny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v jejich nejstarší známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli Cyril a Metoděj, kteří nás naučili číst a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.

Cesta z Bílovic nad Svitavou pokračuje přes mariánské poutní místo Adamov. Zdejší Světelský oltář byl původně součástí hlavního oltáře vytvořeného pro cisterciácký klášter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek pozdně gotického řezbářství. Představuje scénu Nanebevzetí Panny Marie obklopenou desítkami vyřezávaných postav. Sv. Metoděj pokřtil knížete Bořivoje a jeho manželku sv. Ludmilu, již podle tradice předal vyobrazení Bohorodičky Panny Marie, které je dodnes uctíváno jako zázračný obraz ve Staré Boleslavi. Četné kostely zasvěcené Panně Marii jsou tak dokladem o mariánské úctě, na jejímž počátku stáli u slovanských národů sv. Cyril a Metoděj.

Křtiny ukrývají perlu mezi našimi barokními stavbami Santiniho chrám Panny Marie, jedno z nejstarších a nejpamátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová tradice dává do přímé souvislosti se slovesem „křtít“. Podle legend byli v blízkém „Údolí křtu“ (Vallis baptismi, Křtinské údolí) křtěni pohané po příchodu křesťanství na Moravu. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.

Na třech zastavením budou připraveny úkoly, po jejich zdárném splnění dostane každý z účastníků otisk razítka do poutnického pasu. Navštíví tak nejen tři významné chrámy, ale také v roce výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila – autora HLAHOLICE – se vydá do naší historie a vyzkouší si psaní nejstarším slovanským písmem.

Pavel Lazárek, farář v Bílovicích nad Svitavou a v Adamově

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? tu všichni to vědí a odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen (Mnich Chrabr, O písmenech)

Nechat vzkaz

*