Přijetí nových katechumenů

V neděli 23. června jsme při mši sv. přijali do našeho farního společenství dva nové katechumeny – Ivanu a Františka. Už toho s námi trochu prožili a do farního společenství prakticky už nějakou dobu patří. Prošli si také kurz Alfa, kde se potvrdilo jejich odhodlání nechat se pokřtít.
Tímto slavnostním krokem se vydávají na cestu příprav, které v příštím roce o Velikonocích vyvrcholí jejich křtem. A my jim chceme pomáhat, podporovat je modlitbou a spolu s nimi krůček po krůčku obnovovat i svoji víru.
„Žádám poznání Ježíše, protože chci patřit mezi jeho učedníky.“
„Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného. Učte se jej znát a následovat, a jeho láska bude vaší silou.“
„Dáváme vám Písmo svaté a přejeme vám, abyste v něm vždycky našli světlo a útěchu.“

Nechat vzkaz

*